Church

Church_531417225557_main

531417225557

Maps

Address

100 Harbor Drive
Key Biscayne, FL 33149

Contact

(305) 361-2351

(305) 361-8514

www.stakb.org

History

Established in 1952 on Key Biscayne land famed for pirate, Indian, and lighthouse tales Saint Agnes served three dozen families. The first Masses were celebrated on Mashta Point in a desolate mansion previously owned by the Matheson family and renovated by the Mackle family. On dark, rainy days, worshipers used flashlights to follow the services in their missals. The Mackle brothers, prominent Key Biscayne developers, donated land to the parish for a church, named to honor Saint Agnes, their mother’s patron saint.

About seventy-five families celebrated the first Mass in the present church on Easter 1954. Cuban refugees arrived between 1959 and 196; parishioners responded to the immigrants’ needs, establishing a school and forming a parish council, charismatic prayer groups, and outreach ministries to serve the needy.

Although Hurricane Andrew disrupted parish life in 1992, parishioners collected food and useful items for the hardest hit families in Dade and Homestead areas. Later they added a Blessed Sacrament Chapel. Parishioners from Latin America, the Caribbean and Spain and vacationers from the north foster an ecumenical spirit among the community’s four churches.

Cuando fue establecida en 1952 en Key Biscayne tierra conocida por sus historias sobre los piratas, los indígenas y su faro St. Agnes atendía a tres docenas de familias. Las primeras misas eran celebradas en Mashta Point, en una mansión deshabitada que había sido propiedad de la familia Matheson y fue renovada por la familia Mackle. En los días oscuros y lluviosos, los fi eles utilizaban linternas para seguir la liturgia en sus misales. Los hermanos Mackle, prominentes urbanizadores de Key Biscayne, donaron unos terrenos para que la parroquia construyera su iglesia, bautizada en honor de St. Agnes, la patrona de su madre. En la Pascua de Resurrección de 1954, unas 75 familias celebraron la primera misa en la actual iglesia. Cuando los refugiados cubanos comenzaron a llegar en 1959, los feligreses atendieron las necesidades de los exiliados, establecieron una escuela y formaron un consejo parroquial, grupos de oración carismática, y apostolados para ayudar a los necesitados.

Aunque el huracán Andrew interrumpió la vida parroquial en 1992, los feligreses recogieron alimentos y artículos de primera necesidad para las familias más afectadas en Dade y en el área de Homestead. Más tarde añadieron la capilla del Santísimo Sacramento. Los feligreses de Latinoamérica, el Caribe y España, así como los turistas del norte, promueven un espíritu ecuménico entre las cuatro iglesias de la comunidad.

Lè l te etabli nan lane 1952 sou Key Biscayne yon moso tè ki renome pou istwa pirat, endijèn, ak far Sent Agnes te komansè ak twa douzèn fanmiy sèlman. Premye mès yo te selebre sou Mashna Point, yon kay dezabite ke fanmiy Matheson te pwopriyetè, epi fanmiy Mackle te renove. Lè move tan, fi dèl yo se fl ash yo konn itilize pou ede yo swiv lamès la nan misèl yo. Frè yo nan fanmiy Mackle la, ki te bon devlopè nan zòn nan, te fè kado yon moso tè pou yon legliz te bati, pou onore Sent Agnes, ki te sent patwòn manman yo.

Konsa, swasantkenz fanmiy te selebre premye mès nan nouvo legliz ki toujou la a jou Fèt Pak lane 1954. Lè refi gye kiben yo te kòmanse rive nan lane 1959 ak 1960, fi dèl yo te akomode bezwen yo. Yon lekòl te etabli lè sa, epi yon konsèy pawasyal te fòme, gwoup priyè karismatik ansanm ak lòt gwoup apostola te sou pye pou reponn a bezwen pawas la.

Malgre siklòn Andrew te deranje lavi pawas la nan 1992, pawas la te kanpe pou reponn a bezwen sila yo ki te plis gen bezwen nan fanmiy yo ki te pi afekte nan kontre Dade ak Homestead. Apre sa a, yon chapèl pou ekspozisyon sen sakreman te bati. Fidèl yo ki soti toupatou nan Amerik Latin, nan Lespayn ansanm ak vakansye ki sote nan peyi nò pa bò isit pwomouvwa yon lespri solidarite pami kat kominote ki prezan nan pawas la.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply