Church

Church_531417224662_main

Maps

Northwest Broward Deanery -

Founded July 1, 1982

History

Parishioners of All Saints parish, formed in 1982, celebrated its first Mass in what is now the home of the City of Sunrise Recreation Department. Led by Father Anthony Mulderry and Sister Millicent Zimmer, who joined the church in 1982 as the pastoral minister, the parish thrived.

A successful capital campaign allowed for the construction of a multipurpose building, the Parish Center. Phase I of the Activity Building supported growing CCD educational, social, and community needs and opened in fall 1988. A new chapel was completed in 1989. Phase II enabled the parish to establish a preschool, which opened in 1991, a Family Center in 1994, and a larger church, dedicated in 1995.

All Saints’ School opened in September 1998 with a kindergarten class and by the next academic year had been expanded into a full school.

All Saints Catholic Church is rich in cultural and ethnic diversity. We offer Masses, Bible study and spiritual enrichment programs in both English and Spanish. Our common bond is our strong faith in the Lord Jesus and our desire to be one as His Church, with a commitment to being of service to all God’s people. Services and ministries include those to youth, elderly, and needy as well as Mass choirs.

Los feligreses de la parroquia All Saints, fundada en 1982, celebraron su primera misa en lo que ahora es la sede del Departamento de Recreación de la ciudad de Sunrise. La parroquia creció bajo la dirección del Padre Anthony Mulderry y la religiosa Millicent Zimmer, quien se unió a la iglesia en 1982 como ministro pastoral.

Una exitosa campaña de recaudación de fondos permitió la construcción del Centro Parroquial, un edifi cio para múltiples usos. La primera fase del edifi cio de actividades, inaugurado en el otoño de 1988, apoyó las crecientes necesidades de educación religiosa, sociales y comunitarias. Una nueva capilla fue fi nalizada en 1989. La segunda fase permitió a la parroquia establecer una escuela para infantes inaugurada en 1991, un Centro Familiar en 1994, y un templo más amplio, dedicado en 1995.

Actualmente, la comunidad está compuesta de familias de muchas edades, y de diversas culturas. Se ofrecen misas en inglés y español. El enlace común de los miembros de la parroquia es su fe fi rme en el Señor Jesús y su deseo de ser unos como iglesia, con un compromiso a estar al servicio del pueblo de Dios.

Fidèl nan pawas Tout Sen yo, ki fonde nan lane 1982, selebre premye mès yo nan plas ki jodiya sèvi kòm lokal Depatman Rekreyasyon vil Sunrise. Pawas la te komanse grandi sou direksyon P. Anthony Mulderry ak Sè religyez Millicent Zimmer yo, kite jwenn ak pawas la kòm nan ministè pastoral yo.

Anpil tèt ansanm dèyè yon kokenn chenn kanpay pou ranmase fon te pèmet konstriksyon yon Sant Pawasyal ak yon Sal Pawasyal ki sèvi pou divès kalite bagay. Premye faz travay konstriksyon ki te inogire nan lotòn 1988, te sipòte bezwen kwasans nan edikasyon religyez, sosyal ak kominotè. Yon nouvo chapèl te fi nalize nan lane 1989. Dezyèm faz la te pèmèt pawas la etabli yon lekòl pou timoun piti yo ki te inogire nan lane 1991, yon Sant Lafanmiy nan lane 1994 ak yon tanp ki pi gran nan lane 1995.

Kominote a genyen ladan-l fanmiy tout laj, ak divès kalite kilti. Lamès yo selebrenan lang angle ak espanyòl. Sak kenbe pawas la ansanm se lafwa fèm nan Jezi Granmèt la ansanm ak lanvi pou nou fè yon sèl legliz, ak yon anganjman pou sèvi pèp Bondye a.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply