Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

St. Boniface Church

History

When Saint Boniface was established in June 1971, more cows than people lived within the parish boundaries that bordered the Everglades’ edge. Father Jack Totty served as the first pastor. Masses were celebrated in a local elementary school and later in a funeral home and then in a nearby Methodist church before Saint Boniface Church was dedicated in 1976.

A prayer group that formed in 1975 has generated more than thirty-one Life in the Spirit Seminars over the years with more than 3,000 people experiencing this conversion. Thus the parish has become known as the “Community of the Holy Spirit.”

Parishioners established small prayer groups that evolved into the Parish Cell System, an evangelization process. The Life in the Spirit and the Parish Cell System became and remain the foundation for the parish’s outreach and spiritual growth.

A parish pre-school serves children from one to four years old. A food pantry feeds about seventy-five families monthly. Parishioners visit the sick, homebound, elderly and foster community through an annual picnic. Mass is celebrated in English, Spanish, Creole and Vietnamese.

Cuando St. Boniface fue establecida en junio de 1971, vivían más vacas que personas en los límites que bordeaban las orillas de los Everglades. El Padre Jack Totty fue su primer párroco. Las misas se celebraron en la escuela primaria local; luego en una funeraria; y más tarde en una iglesia metodista cercana, antes de que St. Boniface fuera dedicada en 1976.

Un grupo de oración, establecido en 1975 ha organizado más de 31 seminarios de Vida en el Espíritu, y más de 3,000 personas han experimentado la conversión. Es por esa razón que la parroquia se ha dado a conocer como una “Comunidad del Espíritu Santo”.

Los feligreses han establecido pequeños grupos de oración que han evolucionado hasta convertirse en el proceso de evangelización conocido como el sistema de células. Los seminarios de Vida en el Espíritu y el sistema de células permanecen como la base del crecimiento espiritual y apostólico de la parroquia.

St. Boniface cuenta con una escuela para niños de uno a cuatro años de edad. Una despensa ofrece alimentos a cerca de 75 familias cada mes. Los feligreses visitan a los enfermos y a los ancianos, y fomentan la vida en comunidad a través de un picnic anual. La misa es celebrada en inglés, español, creole y vietnamita.

Lè Sen Boniface te tabli nan mwa jyen 1971, te gen plis betay pase fi dèl ki t ap viv sou limit pawas la ki kouvri toutotou riv Everglades yo. Se Pè Jack Totty ki te sèvi kòm premye kire. Mès yo nan kòmansman te selebre nan lokal lekòl primè nan zòn nan ak nan yon mezon fi nèb, epitou na yon legliz Metodis ki te tou pre pou yon tan byenavan legliz Sen Bonifas la te inogire nan lane 1976.

Yon gwoup lapriyè ki te fòme nan ane 1975 jenere plis pase trantenyen seminè lavi-nan-lespri, ki ede plis pase 3,000 fè esperyans lakonvèsyon sa. Konsa, pawas la jwen repitasyon kòm “Komonite Lesprisen an.”

Pawasyen yo te etabli tou ti gwoup priyè ki vin fonsyone tankou yon sistèm Cellule pawas la, ki se yon metòd evanjelizasyon ki sèvi kòm yon fondasyon solid pou travay apostola ak kwasyans espirityèl pawas la.

Sou pawas la genyen yon lekòl preskolè ki sèvi timoun laj ennan pou rive katran, yon sèvis asistans bay swasantkenz fanmiy konsa manje chak mwa. Kèk nan pawasyen yo vizite malad yo, pansyonè lakay yo, granmoun yo. Gen yon festival ki òganize chak ane pou ede bati kominote. Mès konnyè a selebre nan lang anglè, espanyòl, kreyòl, ak vyetnamiz.

Church Directory