Church

Church_531417224843_main

531417224843

Maps

Northeast Dade Deanery -

Founded December 10, 1950

History

Many of Saint Francis Xavier’s parishioners moved to Liberty City in the early 1940s searching for better and larger housing for their families. Initially, black Catholics boarded a parish bus to the church, revered as the Mother Church for African Americans. Parishioners developed a plan for a new church closer to home, and in 1950 Holy Redeemer was built and dedicated with Father Joseph DeVaney serving as its first pastor.

Father DeVaney and Holy Redeemer parishioners celebrated by sharing God’s love with people in other developing parts of the county and played a vital role in founding Saint Philip Neri in Opa Locka, Saint Augustine in Coconut Grove, and Christ the King in Richmond Heights. They also established a school, which operated from 1945 to 1990. Since the parish’s earliest years, parishioners have welcomed and ministered to countless individuals and families seeking community, a deeper spiritual life, and practical help in times of need.

Historically African-American, the diverse parish serves as a comprehensive center for the community’s spiritual, educational, recreational and social needs and demonstrates a special commitment toward youth.

Muchos de los feligreses de St. Francis Xavier se mudaron a Liberty City a principios de la década de 1940 en busca de viviendas mejores y más amplias para sus familias. Al principio, los católicos afroamericanos tomaban el autobús hacia la iglesia, la cual reverenciaban como la Iglesia Madre de los Afroamericanos. Los feligreses desarrollaron un plan para una nueva iglesia cerca de sus hogares, y en 1950 se construyó y dedicó Holy Redeemer. El Padre Joseph DeVaney fue nombrado su primer párroco.

El Padre DeVaney y los feligreses de Holy Redeemer celebraban al compartir el amor de Dios con las personas de otras áreas necesitadas del condado. Tuvieron un rol fundamental en la fundación de St. Philip Neri, en Opa Locka; St. Augustine, en Coconut Grove; y Christ the King, en Richmond Heights. También establecieron una escuela, que operó desde 1945 hasta 1990. Desde los inicios de la parroquia, los feligreses han recibido y atendido a numerosas personas y familias que buscan una comunidad, una vida espiritual más profunda, y ayuda práctica en tiempos de necesidad.

Históricamente afroamericana, esta diversa parroquia sirve como un extenso centro de atención a las necesidades espirituales, educativas, recreativas y sociales de la comunidad, y demuestra un compromiso especial con la juventud.

Anpil nan pawasyen Sen François Xavier yo te vin nan zòn Liberty City nan komansman lane 1940 yo, nan chèche yo t ap chèche kay ak pi bon lavi pou fanmiy yo. Nan kòmansman, pawasyen yo te konn pran transpò sou otobis legliz la pou yo te vin lamès nan pawas la paske yo te bay anpil valè kòm premye pawas nwameriken. Pawasyen yo ansanm ak kire a te devlope yon plan pou yon nouvo legliz te konstwi pi pre kote yo viv, konsa yo te konstwi e inogire Holy Redeemer (Sovè ki Sen an). Pè Joseph DeVaney te nome premye kire.

Ansanm ak fi dèl yo Pè Joseph te selebre lafwa yo nan pataje renmen Bondye ak moun ki soti nan lòt zòn avwazinant yo ki te nan bezwen. Konsa tou, yo te jwe yon wòl enpòtan nan batisman ak fondasyon legliz St. Phillip Neri na Opa- Locka, Sen Augustin nan Coconut Grove, ak Christ the King nan nan Richmond Heights. Yo te etabli tou yon lekòl, ki te kòmanse opere depi lane 1945 rive1990. Depi lè pawas la demare, fi dèl yo te toujou resevwa e fè ministè ak anpil moun ak anpil fanmiy ki t ap chèche fè yon sèl an kominote, ki te vle yon lavi espirityèl pi danble ak yon ti bourad nan tan difi sil.

Istorikman kòm yon pawas nwameriken, nan divèsite l legliz la represante kòm yon potomitan nan bezwen sprityèl, zafè ledikasyon, rekreyasyon al bezwen sèvis sosyal, epi fi dèl toujou montre yon angajman espesyal anvè jèn yo.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply