Church

Church_531417225095_main

531417225095

Maps

Southwest Broward Deanery -

Founded on July 1, 1985

History

Planted in 1984, the seeds for Saint Mark found fertile soil around the Southwest Ranches when 60 Catholics gathered to celebrate Mass at the Volunteer Fire House. As surrounding neighborhoods attracted more residents, Archbishop Edward McCarthy decided that an independent community would be formed and assigned Father William Hennessey to the new parish. Mass continued at the fire house for four months before relocating to the Schott Memorial Center to accommodate the increasing number of worshipers. A capital campaign funded the construction of a parish center dedicated in 1990 and the first phase of a school.

Parishioners quickly established religious education classes, a music ministry, and outreach ministries, including the Men’s and Women’s Club that served the community beyond the Southwest Ranches borders.

When Monsignor Robert Lynch became the parish’s second pastor, he served until 1996 and ushered in a sense of spirit and personal commitment that touched the growing faith community. Worshipers attending Mass and participating in religious education classes and outreach ministries burgeoned, advancing its goals to create a family of faith.

Las semillas de St. Mark fueron sembradas en 1984, en los terrenos fértiles de Southwest Ranches, donde 60 católicos se congregaban para celebrar la misa en una estación de bomberos voluntarios. En la medida en que los vecindarios fueron atrayendo más residentes, el Arzobispo Edward McCarthy decidió establecer una comunidad independiente, y asignó al Padre William Hennessey a la nueva parroquia. Durante cuatro meses, la misa se celebró en la estación de bomberos antes de trasladarla al Schott Memorial Center para acoger al creciente número de feligreses. Una campaña capital recaudó fondos para la construcción de un centro parroquial, dedicado en 1990, y para la primera fase de una escuela.

Con prontitud, los feligreses establecieron clases de educación religiosa, un ministerio de música, y apostolados de servicio, como los clubes de Damas y Caballeros que servían a la comunidad que residía a las afueras de Southwest Ranches.

Monseñor Robert Lynch fue su segundo párroco hasta 1996, y trajo consigo un sentido de compromiso personal y espiritual que llegó a la creciente comunidad de fe. Los apostolados de servicio fl orecían a la vez que los feligreses asistían a la misa y participaban en las clases de educación religiosa, con lo que progresaron los planes para crear una familia de fe.

Semans ki ta pral bay St. Mark la te plante depi 1984. Li te jwenn bon jan tè pou’l boujonnen nan zòn Southwest Ranches kote 60 katolik te konn rasanble pou selebre lamès nan kay volontè ponpye yo. Kòm plis moun te kòmanse abite nan katye nan zòn nan Achibichòp Èdward Mc. Carthy fòme yon kominote endepandan e li mete Pè William Hennessey kòm responsab nouvo pawas la. Lamès te kontinye fèt nan kay ponpye yo pandan kat mwa avan yo te deplase al nan Schott Memorial Center pou yo te kapab pran plis moun ki tap vin lapriyè. Yon bon jan kanpay te pemèt ranmase lajan pou konstriksyon yon sant pawasyalki te konsakre an 1990-sa te pemèt yo tou fouye fondasyon yon lekòl.

Byen vit pawasyen yo kòmanse ak kou edikasyon relijye, ak yon ministè mizik ak kèk lòt ministè pou ede kominote-a, pami yo te genyen yon gwoup gason ak yon gwoup fanm ki te konn al sèvi moun ki terete nan zòn depase limit Southwest Ranches.

Lè Monseyè Robert Lynch vini kòm dezyèm pastè legliz la, li sèvi la jis an 1996 e li entwodwi yon sans lespri ak angajman pèsonèl ki te touche kominote fi dèl yo ki tap grandi. Fidèl yo ki tap patisipe nan lamès, nan kou èdikasyon relijye ak nan lòt fòm èd pou kòminote-a tap boujonnen, rèv yo se pou yo te vi tounen yon fanmiy nan lafwa.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply