Church

Church_531417225062_main

531417225062

Maps

South Dade Deanery -

Founded August 30, 1963

History

When Bishop Coleman F. Carroll established St. Louis Parish on August 30, 1963, in burgeoning south Dade County, it reflected the hopes of Blessed John XXIII and the Second Vatican Council for Church renewal.

With its first pastor, Father Fred Wass, St. Louis pioneered a parish council, community news and creative liturgical environments to nourish faith.

Evangelization marked the ‘70s and early ‘80s. Inspired by the challenges of Pope Paul VI and Archbishop Edward A. McCarthy to make the Word of God explode, Father David Russell attended to conversion of hearts and to appropriate spaces for sharing the Word. He invited the Spirit to strengthen the community for discipleship.

Encouraged by Archbishop John C. Favalora, the parish has developed ministries with the theme, “Long before ministry is doing for, ministry is being with,” gathering people to share and develop their gifts.

As St. Louis prepares for its golden jubilee in 2013, parishioners pray, “Lord, give us the golden vision you have for our future. May we be as blessed in the future as we have been in the past.”

Cuando el Obispo Coleman F. Carroll estableció la parroquia de St. Louis en la creciente zona del sur del condado Dade el 30 de agosto de 1963, refl ejaba la esperanza del beato Juan XXIII y el Concilio Vaticano Segundo para la renovación de la Iglesia.

Con su primer párroco, el Padre Fred Wass, St. Louis fue la primera en establecer un consejo parroquial, ofrecer noticias sobre la comunidad, y desarrollar creativos ambientes litúrgicos para nutrir la fe.

Las décadas de 1970 y 1980 se distinguieron por la evangelización. El Padre David Russell, inspirado por los retos del papa Juan Pablo II y el Arzobispo Edward A. McCarthy para difundir la Palabra de Dios, dio atención a la conversión de los corazones y a ofrecer el espacio necesario para compartir la Palabra, e invitó al Espíritu Santo para que fortaleciera la comunidad para el apostolado.

Con el apoyo del Arzobispo John C. Favalora, la parroquia ha desarrollado apostolados bajo el lema, “En el ministerio hay que estar con, antes de hacer por”, y ha reunido al pueblo para compartir y desarrollar sus dones.

Mientras St. Louis se prepara para su jubileo de oro en 2013, los feligreses, unidos, elevan una oración: “Señor, danos la visión dorada que tienes para nuestro futuro. Que seamos tan bendecidos en el futuro, como lo hemos sido en el pasado”.

Apre Achidyosèz Miami-an te pran nesans, Mons. Coleman F. Carroll te tabli pawas St. Louis nan dat 30 Out 1963. Nouvo pawas la te refl ete lespwa renouvèlman Legliz la nan Pap Jan XXIII ak Konsil Vatikan II a, kòm yon zòn ki t ap grandi.

Sou direksyon premye kire responsab li, Pè Fred Wass yon konsèy pawasyal te fòme, jounak bilten nouvèl kominotè t ap distribiye, litiji ki te favorize yon envirònman ki kap nouri lafwa te adapte

Pou te akomode nouvo van evanjelizasyon ki te fò nan lane 70 ak kòmansman ane 80 yo Pè David Russell te chèche leve defi Pap Paul VI ak Achevèk Edward A. Mc. Carthy nan kreye espas pou fasilite pataj pawòl Bondye-a. Anpil swen te pran pou konvèsyon kè moun nan envite Lespri-a vin fòtifye kòminote-a nan sèvis.

Ak ankourajman Achevèk Favalora pandan tan sa yo pawas la òganize divès kalite ministè apostola sou tèm ki te sòti bò kote achevèk la: “Avan menm yon ministè egziste pou’l fè pou moun, li la pou akonpaye moun.

Antan Sen Louis ap prepare pou selebre pwòp senkantyèm anivèsè li nan lane 2013, pawasyen yo ap lapriyè konsa: “Granmèt, bannou bèl vizyon ou genyen pou avni nou an. Fè nou jwenn benediksyon nan ane kap vini yo menm jan nou te jwenn ni nan ane ki sòt pase yo.”

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply