Church

Church_531417225693_main

Address

8725 SW 32nd Street
Miami, FL 33165

Contact

(305) 221-0881

(305) 226-6249

www.stbrendanmiami.org

Social Media

youtube

West Dade Deanery -

Founded April 22, 1954

History

When established in 1954 in honor of the Irish Saint Brendan who was a renowned pioneer of foreign missions, parishioners felt the name appropriate since at that time, Florida was a large mission field. The first Mass was celebrated at midnight on Christmas Eve under a tent on a local ranch. Mass was celebrated at the ranch for a few months before it was moved to West Miami Junior High School. The new Diocese of Miami, formed in 1958, conducted its first public function at the parish, a confirmation ceremony.

Parishioners opened the elementary school, staffed by Sisters of the Holy Family of Nazareth and lay teachers who taught about 275 students in kindergarten through fourth grade. Annually, they added a grade to the school until it achieved eighth grade. Eventually, parishioners added a high school. In addition, more than 200 children and more than 120 adults were enrolled in religious education classes.

The bilingual parish’s evening Sunday Mass is radio broadcasted throughout South Florida. Parishioners also support more than 88 ministries, including a day care center for senior citizens, and Perpetual Adoration of the Most Blessed Sacrament 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year at the Divine Mercy Chapel.

Cuando St. Brendan fue establecida en 1954 en honor al santo irlandés y renombrado pionero de las misiones en el extranjero, los feligreses sintieron que el nombre era apropiado ya que, en ese tiempo, la Florida era una extensa área de misiones. La primera misa fue celebrada a la media noche de la Nochebuena, bajo una carpa en un rancho local. Allí continuó celebrándose hasta que se mudó a la escuela intermedia West Miami. La nueva diócesis de Miami, formada en 1958, realizó su primera actividad en la parroquia: una ceremonia de Confirmación.

Los feligreses abrieron una escuela primaria, de la que se encargaron las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret y maestros laicos, que daban clases a unos 275 estudiantes desde la edad preescolar hasta el octavo grado. Eventualmente, los feligreses añadieron una escuela superior. Además, más de 200 niños y 120 adultos se matricularon en las clases de educación religiosa.

Su misa dominical bilingüe es transmitida por radio a través del Sur de la Florida. Los feligreses también apoyan más de 88 ministerios, incluyendo un centro para el cuidado de ancianos, y adoración perpetua del Santísimo Sacramento las 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año en la Capilla de la Divina Misericordia.

Lè Sen Brandan te tabli nan lane 1954, alonè yon sen ilandè ke yo te konnen kòm yon pyonye misyonè aletranje, pawsyen te santi non sa apwopriye nan tan sa paske Florid la te yon gran chan misyonè. Premye mès lan te selebre nan mès minwi Fèt Nwèl yo anba yon gw tant sou yon bitasyon nan zòn nan. Se nan menm lokal sa mès yo te kontinye selebre pou detwa mwa avan yo te vin deplase pou ale nan lekòl segondè West Miami Junior High School. Se nan pawas la premye selebrasyon anpiblik dyosèz te pran plas lè dyosèz te fòme, ki sete yon seremoni konfi masyon.

Pawasyen yo te louvri pòt yon lekòl sou direksyon Sè Holy Family of Nazareth (fanmiy Nazarèt ki Sen an) ak kèk lòt pwofèse layik ki te ansenye 275 timoun konsa soti nan klas jadendanfan jouk rive nan katriyèm ane. Chak ane, yon klas te ajoute jouk li rive nan wuityèm ane. Ofi ramezi, pawasyen yo ajoute tou yon lekòl segondè. Anplisdesa, plis pase 200 timoun ak 120 adilt te enskri nan klas edikasyon religyez.

Gen yon mès bileng ki emèt sou radyo ki kouvri tou zòn Sid Florid la. Pawasyen yo sipòte tou plis pase 88 apostola, ki gen ladan yo yon Gadri pou granmoun yo ansanm ak Adorasyon Pepetyèl Sen Sakreman ki louvri 24 sou 24, 7 jou pa semèn, 365 jou pa ane, nan Chapèl Lamizèrikòd lan.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply