Church

Church_531417225331_main

Maps

Northwest Broward Deanery -

Founded on September 26, 1974

History

Formed from sections of Saint Ambrose and Saint Elizabeth, Our Lady of Mercy was established in June 1974. Archbishop Coleman Carroll had instructed Father Leonard Stachura, the first pastor, to build a parish in Deerfield and Pompano Beach communities with nothing.

The growing faith community constructed and dedicated a church in 1982. The first Mass was celebrated on Christmas Eve 1982. Parishioners, under the guidance of various pastors, established an array of outreach ministries, including the Parish Nurse Program supported by nearby Holy Cross Hospital and provides personal health counseling, support groups and weekly health talks. To nurture the spiritual health, parishioners host Bible study, prayer groups, religious education for adults and children. The parish supports Respect Life, Mission Possible, a project that helps those in Peru and the parish supports a hospital in Kdathua, Kerala India.

Now in 2007, we are in the middle of our Heritage Campaign to add to the building and do much needed maintenance.

En 1974 se estableció la parroquia Our Lady of Mercy, compuesta por sectores de St. Ambrose y St. Elizabeth. El Arzobispo Coleman Carroll dio instrucciones a su primer párroco, el Padre Leonard Stachura, con el fi n de que construyera una parroquia para las comunidades de Deerfi eld y Pompano Beach, que no contaban con alguna. La creciente comunidad espiritual construyó y dedicó una iglesia en 1982, y su primera misa fue celebrada en la Nochebuena. Los feligreses, bajo la dirección de varios párrocos, establecieron una diversidad de apostolados, entre ellos el Programa Parroquial de Enfermería, apoyado por el hospital de Holy Cross, y ofrece consejería y charlas semanales sobre salud, así como grupos de apoyo.

Para fortalecer la salud espiritual, los feligreses cuentan con estudios bíblicos, grupos de oración contemplativa y carismática, y clases de educación religiosa. La parroquia también apoya el Respeto a la Vida. Desde 1995, han apoyado Mission Possible (Misión Posible) un programa que provee artículos para el hogar, muebles y suministros médicos para una misión en Perú. En el año 2000, la parroquia también estableció el Kuttanad Medical Service Development Fund, Inc. (Fondo Kuttanad para el Desarrollo de Servicios Médicos), una organización sin fi nes de lucro que recauda fondos para unas facilidades del cuidado de la salud, en Edathua, Kerala, India.

Notre-Dame Lamizerikòd ki te etabli nan lane 1974, plase nan mitan de lòt pawas ki se St. Ambroise ak St. Elizabeth. Achevèk Coleman Carroll te bay enstriksyon a pè kire a Leonard Stachura pou te bati yon legliz nan Deerfi eld ak nan Pompano Beach san li pa te ba l anyen.

Se konsa, kominote a ki tap grandi nan lafwa, te rive konstwi epi inogire yon legliz nan lane 1982 kote premye mès la te selebre nan veye nwèl la. Pawasyen yo, sou direksyon divès kire, etabli plizyè kalite apostola tankou yon Pwogram Enfi myè sou pawas la ke lopital Holy Cross sipòte. Pwogram sa ofri konsèy ak pawoli chak semèn sou zafè lasante.

Pou ranfòse sante espirityèl yo, fi dèl yo patisipe nan etid biblik, nan lapriyè karismatik ak priyè kontanplatif, ak nan klas edikasyon religyez. Pawas la tou sipotè òganizasyon Respect Life. Depi lane 1995, y ap sipòte tou gwoupman ki rele Mission Possible ki ofri pou meble kay moun ki nan bezwen, kap bay moun medikaman e òganize misyon nan peyi Peru. Se nan pawas la tou Oganizasyon Kuttanad Medical Service Development Fund te pran nesans nan lane 2000, yon òganizsyon kote gen fi dèl ki volontye tan ak enèji yo pou ede ranmase fon pou sipòte klinik ak dispansè nan peyi Edathua, Kerala India.

Pou konnyè a pawas ap mennen yon kapayn “Heritage” pou ajoute sou fasilite li genyen yo, epi pou fè travay reparasyon ki merite fèt.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply