Church

Church_531417225934_main

531417225934

Maps

Address

3609 South Miami Avenue
Miami, FL 33133

Contact

(305) 854-2404

(305) 854-8022

ermita.org

Social Media

facebook

youtube

East Dade Deanery -

Dedicated: Dec. 2, 1973 / (started Sept. 8, 1966)

History

The nation’s newest Marian shrine, dedicated to Our Lady of Charity, reflects Cuban-American history. Its central image is a replica of one honored at Cuba’s national shrine in El Cobre, representing the patroness of Cuba and symbolizing Cuban faith and culture.

Since the early 1600s, Cubans have honored the “Virgin of Charity” (the inscription on a statue found floating in stormy waters by three farm workers, who understood it as an answer to their prayers for safety). When people rejecting Cuba’s communist system entered the United States, the replica followed them in 1961, smuggled through the Panamanian embassy.

In 1966, on Our Lady of Charity’s feast, September 8, Archbishop Coleman F. Carroll asked Cuban refugees to build a shrine. He donated land on Biscayne Bay, near the waters that also bathe Cuba. John Cardinal Krol of Philadelphia dedicated the shrine on December 2, 1973. Thousands of small contributions made this monument to faith and freedom possible.

The first small chapel, remodeled into a convent for the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul who have worked there since 1975, is now part of the Padre Felix Varela Building, where pilgrims gather.

The shrine’s conical form reflects the statue’s mantle: “Under your mantle we seek shelter, Holy Mother of God.” The architecture invites visitors to enter the Virgin’s heart and fi nd the Word of God. The six columns supporting the mantle represent Cuba’s six traditional provinces. Fourteen feet above sea level, the building is 90’ high and 80’ wide. The statue of Our Lady, holding out Jesus, invites all to look toward Him. The mural behind the statue was painted by Teok Carrasco, a native of Nipe, where the original statue was found. Mary appears over the waters, holding her Child. Christ is the central figure, central to human history. Illustrations of Cuban history surround them.

Under the altar is a composite stone of earth, stone and sand from the six provinces, cast with water brought from Cuba on a raft on which fifteen refugees perished at sea. The National Conference of Catholic Bishops designated the site a National Shrine in 2000.

El santuario mariano más reciente de la nación, dedicado a Nuestra Señora de la Caridad, refl eja la historia cubano americana. Su imagen principal, que representa a la patrona de Cuba y es símbolo de la fe y la cultura cubana, es una réplica de la imagen que se venera en el santuario nacional de El Cobre.

Desde principios del siglo 17, los cubanos han venerado a la “Virgen de la Caridad”, inscripción que aparece en la imagen que fue encontrada por tres agricultores en el mar durante una tormenta, y quienes la interpretaron como una respuesta a sus oraciones para que les mantuviera a salvo. La réplica siguió al pueblo que llegó a los Estados Unidos por rechazar el régimen comunista de Cuba, al ser pasada de contrabando a través de la embajada panameña.

El 8 de septiembre de 1966, durante la fi esta de Nuestra Señora de la Caridad, el Arzobispo Coleman F. Carroll pidió a los refugiados cubanos que construyeran una ermita, y con ese fi n donó unos terrenos en la Bahía de Biscayne, cerca de las aguas que también bañan a Cuba. La Ermita, un monumento a la fe y a la libertad hecho realidad gracias a miles de pequeñas contribuciones, fue dedicada por el Cardenal John Krol, de Filadelfi a, el 2 de diciembre de 1973. Su primera capilla, remodelada y convertida en un convento para las Hijas de la Caridad de San Vincente de Paul que han trabajado allí desde 1975, ahora es parte del edifi cio Padre Félix Varela, donde se reúnen los peregrinos.

La forma cónica de la Ermita refl eja el manto de la imagen: “Bajo tu manto buscamos refugio, Santa Madre de Dios”. Su arquitectura invita a los visitantes a entrar al corazón de la Virgen, y a encontrar la Palabra de Dios. Las seis columnas que apoyan el manto, representan las seis provincias tradicionales de Cuba. La estructura, que se eleva a 14 pies sobre el nivel del mar, tiene 90 pies de alto y 80 de ancho. La imagen de Nuestra Señora sosteniendo a Jesús, invita a todos a colocar su mirada en Él. El mural al fondo es obra de Teok Carrasco, oriundo de Nipe, donde fue encontrada la imagen original. La Virgen aparece sobre las aguas, sosteniendo al Niño. Cristo es la fi gura principal, como lo es en la historia de la humanidad. Ambos se encuentran rodeados por imágenes de la historia cubana.

Bajo el altar se encuentra una piedra compuesta de tierra y arena de las seis provincias, moldeada con agua traída de Cuba en una balsa en la que perecieron 15 refugiados cubanos.

En el año 2000, la Ermita fue declarada Santuario Nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Kòm santyè ki pi resan nan nasyonzini, sanktyè a te inogire sou non Notre-Dame Lacharite pou fè sonje listwa Kiben yo k ap viv nan peyi pa bò isit. Imaj santral la se menm modèl imaj nou twouve nan sanktyè nasyonal vil Cobre, peyi Kiba. Li reprezante patwòn Peyi Kiba epi senbolize tou lafwa yo ak kilti yo.

Depi nan kòmansman lane 1600 yo, Kiben yo te toujou onore “Vyèj Lacharite a” (ki se enskripsyon sa a twa kiltivatè te jwen sou yon stati ki t ap fl ote nan mitan yon lanmè move pandan vwayaj yo, konsa yo te konprann li kòm repons a lapriyè yo). Lè moun pèp refi gye kiben ki te rejte sistèm kominis la te rantre nan peyi Lètazini, yo te vini ak yon replica imaj sa a nan lane 1961, ke yo te fè pase anba pa lantremiz anbasad Panameyen an.

Nan lane 1966, jou Fèt Notre-Dame Lacharite a ki se 8 desanm, se te Achevèk Coleman F. Carroll menm ki te mande refi gye kiben pou yo bati yon Sanktyè. Konsa, li te bay yon moso tè sou Biscayne Blvd. ki tou pwòp lanmè ki mennen al kiba. Se konsa, jou 2 desanm 1973, Kadinal John Krol, ki sot Philadelphia te inogire sanktyè a pa lantremiz yon pakèt ti kontribisyon ki te fè rèv moniman lafwa ak libète sa a vin posib.

Premye ti chapèl, ki te remodle kòm yon kouvan pou Sè Lacharite yo k ap travay la depi lane 1975, fè pati Sant Félix Varela kote pèleren yo rasanble.

Fòm kokiy Santyè a reprezante manto stati a kote nou jwen enskri: “Mari, ou menm ki Manman Bondye, anba manto l lan, n ap chèche pwoteksyon w.” Achitekti a envite vizitè yo antre nan Kè Manman Mari pou yo twouve Pawòl Bondye a. Sis kolòn yo ki sipòte manto a reprezante sis depatman kiba yo nan tan pase. Sanktyè a plase a 14 pye pye d’wotè pi wo pase nivo dlo lanmè a, epi edifi ala menm mezire 90 pye d’wotè ak 80 pye d’lajè.

Stati Notre-Dame nan, ki pòtre Mari ki kenbe Jezi sou bra l, envite tout moun fi kse je yo sou Jezi. Epi miray pa dèyè stati a, se te atis Teok Carrasco ki te pentire l, li menm ki fèt nan vil Nip kote yo te twouve stati original la. Sou miray la, gen Mari ki kenbe Pitit li. Se Kris la ki pèsonaj santral la, menm jan nan tout listwa limanite. Epi pwòp listwa peyi kiba antoure fasad la.

Anba lotèl la, gen yon wòch ki fèt ansab ak tè ki soti nan sis depatman kiba yo, ki te melanje ak dlo ki soti nan peyi kiba tou, sou yon kanntè kote kenz refi gye kiben te peri sou lanmè.

Konferans Episkopal Letazini an te dezinye sanktyè kòm yon Sanktyè Nasyonal nan lane 2000.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply