Church

Church_531417225007_main

531417225007

Maps

Address

12525 SW 42nd Street
Miami, FL 33175

Contact

(305) 223-0633

(305) 554-9950

www.stkevinchurch.org/

Social Media

youtube

facebook

West Dade Deanery -

Founded August 23, 1963

History

Established in 1963, Saint Kevin mission served the faithful living anywhere west of Saint Brendan parish. Daily Masses were celebrated at the Concord Shopping Center and at the Crown Bowling Alley on Holy Days of Obligation before moving into a two story house that became a combination rectory, hall, and chapel. A growing congregation prompted worshipers to move Mass to the Concord Theater where a plywood altar and other necessities had to be moved into and out of the facility for the celebration. Plans for a multi purpose building project were afoot in 1968, and a new “church,” now the parish hall, was dedicated in 1971.

A large influx of Cuban immigrants in the 1970s brought tremendous growth to the mission, which attained parish status at this time. A flurry of building activities in the late 1970s and early 1980s resulted the construction of new church, a parish hall, a rectory, and a school, structures damaged fi rst by Hurricane Andrew in 1992, and then by Hurricane Irene in 1999.

This “parish surrounded by water” thrives, with over 5,000 registered families, a vigorous elementary school and religious education program, and constant sacramental ministry. Over forty ministries foster spiritual growth and serve the community.

La misión de St. Kevin, establecida en 1963, servía a los fi eles que residían al oeste de la parroquia de St. Brendan. La misa diaria era celebrada en el centro comercial Concord mientras que en los días de obligación, se celebraba en la bolera Crown, antes de trasladarse a una casa de dos plantas convertida en una rectoría, salón parroquial y capilla. El crecimiento de la congregación provocó que la misa se trasladara al teatro Concord, al que se llevaba un altar de madera enchapada y otros artículos que debían ser sacados una vez concluyera la celebración eucarística. Los planes para un edifi cio de usos múltiples fueron trazados en 1968, y la nueva iglesia ahora utilizada como salón parroquial fue dedicada en 1971.

En la década de 1970, la gran afl uencia de inmigrantes cubanos provocó el rápido crecimiento de la misión, y años después fue declarada parroquia. A fi nales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, un torbellino de actividades tuvo como resultado la construcción de una nueva iglesia, un salón parroquial, una rectoría y una escuela, estructuras que sufrieron daños durante el paso del huracán Andrew en 1992, y del huracán Irene en 1999.

Esta próspera “parroquia rodeada por el agua” cuenta con más de 5,000 familias inscritas, un enérgico programa de escuela primaria y educación religiosa, así como un constante apostolado sacramental. Más 40 ministerios promueven el crecimiento espiritual y sirven a la comunidad.

Misyon St. Kevin ki tetabli nan lane 1963 te sèvi fi dèl ki teviv tout kote nan zòn lwès pawas St. Brendan. Lamès tou lè jou te konn chante nan Concord Shopping Center e lamès jou fèt obligasyon te konn fèt nan Crown Bowling Alley avan yo te rantre nan yon kay de etaj ki te konn sèvi pou ni biwo, ni sal pawasyal, ni chapèl. Lakòz kongregasyon-an tap grandi fi dèl yo te deplase lamès la al fè’l nan Concord Theater kote yo te oblije bwote yon lotèl playwoud ak tout lòt akseswa ki nesesè pou lamès la antre soti pou selebrasyon-an. Nan lane 1968 yo kòmanse fè plan pou projè konstriksyon yon batiman yo te ka sèvi pou plizye aktivite. Nan lane 1971 yo konsakre yon nouvo “legliz” ki jounen jodia sèvi kòm sal pawasyal.

Nan lè zane 1970 gran debakman refi jye kiben te fè misyon-an vin grandi pi plis toujou Sa te fè yo rekonèt li kòm pawas. Nan fen ane 1970 yo ak nan kòmansman ane 1980 yo yon kokenn mouveman konstriksyon te fè nouvo legliz la rive bati ansanm ak tout yon sal pawasyal, yon biwo, ak yon lekòl, batiman yo te sibi kèk domaj yon premye fwa nan siklòn Andrew nan lane 1992, ak yon lòt fwa ankò nan siklòn Irène nan lane 1999.

“Pawas vironnen ak dlo” sa a prospere ak pi plis pase 5000 fanmiy ki anrejistre ladan’l, yon lekòl elemantè ak yon pwogram edikasyon relijye byen djanm ak ministè selebrasyon sakreman ki toujou aktif. Plis pase karant ministè ankouraje kwasans spirityèl ak sèvis nan kòminote-a.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply