Church

Church_531417224970_main

531417224970

Maps

Church (Closed)

Founded 1983.

Now a mission of St. Elizabeth of Hungary, Pompano Beach.

Request for sacramental records should be made to St. Elizabeth of Hungary.

Click here for more information about St. Elizabeth of Hungary, Pompano Beach.

History

Saint Joseph Haitian Mission, the name given to the Catholic organization in Pompano Beach that had served Haitian immigrants in the 1970s, became a mission in 1979. It was administered by Father Thomas Wenski, who has since become bishop of the diocese of Orlando. Mass was celebrated at San Isidro until the mission moved into a house owned by the Archdiocese of Miami in 1982. Under the guidance of Father Saindous, a Haitian priest, this house served the Haitian community as a church and meeting place for eight years.

Father Wenski, who also was responsible for Pierre Toussaint Haitian Mission in Miami, spearheaded the construction of a multipurpose structure, which currently serves as a church, as a site for religious education and as a gathering place for social activities; the mission serves more than 1,000 people living in the area.

In addition to nurturing spiritual needs, the mission provides counseling services, mainly to children, and provides parents with information about counseling services available in the community. The mission focuses on families, helping immigrants acclimate to the United States.

St. Joseph, nombre dado a la organización católica de Pompano Beach que sirvió a los inmigrantes haitianos en la década de 1970, se convirtió en misión en 1979. Fue administrada por el Padre Thomas Wenski, ahora obispo de la diócesis de Orlando. La misa era celebrada en San Isidro, hasta que en 1982 la misión se ubicó en una casa, propiedad de la arquidiócesis de Miami. Bajo la dirección del Padre Saindous, un sacerdote haitiano, la casa sirvió a la comunidad haitiana como iglesia y centro de reuniones durante ocho años.

El Padre Wenski, quien también era responsable de la misión haitiana Pierre Toussaint, en Miami, dirigió la construcción de una instalación para usos múltiples, que ahora es utilizada como iglesia, centro de educación religiosa y lugar de reuniones para actividades sociales. La misión sirve a más de 1,000 personas en el área.

Además de atender sus necesidades espirituales, la misión ofrece servicios de consejería, principalmente a los niños, y brinda a los padres información sobre los servicios disponibles en la comunidad. La misión se concentra en las familias, y ayuda a los inmigrantes a acostumbrarse a la vida en los Estados Unidos.

St. Joseph Haitian Mission, se non yo te bay òganizasyon Katolik nan Pompano Beach ki te sèvi refi jye Ayisyen nan lane 70 yo, li vin tounen yon misyon nan lane 1979. Se Pè Thomas Wenski, ki kounye-a evèk dyosèz Orlando, ki te dirije li. Yo te konn fè lamès nan San Isidro jis lè misyon-an vin deplase an 1982 poul tabli nan yon kay Eveche Miyamian te posede. Anba direksyon Pè Saindous, yon pè Ayisyen, kay sa-a te sèvi kòminote Ayisyen-an kòm legliz ak yon plas rasanbleman pandan 8 lane. Pè Wenski ki te responsab Misyon Ayisyen Pierre Toussaint te òganize konstriksyon yon batiman ki sèvi pou divès kalite aktivite, jounen jodia batiman sa-a sèvi kòm legliz, kòm lekòl èdikasyon relijye ak plas rasanbleman pou aktivite sosyal . Misyon-an sèvi plis pase mil fanmiy Ayisyen k ap viv nan zòn nan.

Misyon an se pa sèlman bezwen spirityèl moun yo li satisfè, genyen moun ki la pou bay konsèy espesyalman pou timoun yo, epi tou pou fè paran yo konnen ki bò yo ka jwenn konsèy nan kòminote-a. Zèv ki pi enpòtan nan misyon-an se ède la fanmiy, ède moun ki fenk vini aprann lizaj peyi Etazini.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply