Church

Church_531417225839_main

Address

731 North Ocean Blvd.
Pompano Beach, FL 33062

Contact

(954) 943-3684

(954) 943-3656

stgabrielpompano.com/

Social Media

youtube

Northeast Broward Deanery -

Founded April 5, 1967

History

Established in 1967, Saint Gabriel continues to serve the needs of the Catholic community in Pompano Beach and Hillsboro Beach. Through hard work, sacrifice, and dedication, parishioners constructed in 1967 a rectory and a church with an elegant blue tile roof and ceramic doors made by two California aunts of Father Thomas Groggin, the first pastor. Parishioners also established a religious education program.

The Women’s Club, the backbone of various activities, organizes events that foster social interaction or raise funds. The Men’s Club, established to help the women, promotes good works of all kinds. The parish may be South Florida’s first to initiate a Parish Nurse/Health program in conjunction with Holy Cross Hospital, to serve the frail elderly. Because it sits in the center of a retirement community, attendance is seasonal, and senior citizens, typically husband and wife or widow or widower comprise the parish’s 1,000 families.

Saint Gabriel’s spiritual life is embodied in prayer and in outreach. Parishioners participate in Bible study and prayer groups. Parishioners support the Saint Vincent de Paul Society, Respect Life, the frail elderly, and others.

St. Gabriel, establecida en 1967, continúa su servicio a la comunidad católica de Pompano Beach y Hillsboro Beach. A través del trabajo intenso, el sacrifi cio y la dedicación, los feligreses construyeron la rectoría y una iglesia con un elegante techo de lozas azules y puertas de cerámica elaboradas por dos tías de su primer párroco, el Padre Thomas Groggin, quienes residían en California. Los feligreses también establecieron un programa de educación religiosa.

El Club de Damas, la columna de varias actividades, organiza eventos que promueven la interacción social y la recaudación de fondos. El Club de Caballeros, establecido para ayudar al de las Damas, fomenta las buenas obras de todas clases. La parroquia puede haber sido la primera del Sur de la Florida en iniciar un programa parroquial de enfermería y de salud para ayudar a los ancianos necesitados, en colaboración con el hospital de Holy Cross. Dada su ubicación en una comunidad de retirados, la asistencia a las misas varía de acuerdo con las temporadas, y las personas de la tercera edad (por lo general matrimonios, viudos o viudas) integran las 1,000 familias de la parroquia.

La vida espiritual en St. Gabriel está encarnada en la oración y el servicio. Los feligreses participan en estudios bíblicos y grupos de oración, y apoyan a la Sociedad de San Vicente de Paúl, el Respeto a la Vida, a los ancianos necesitados, y otros programas.

Konstwi nan lane 1967, Sen Gabryèl kontinye sèvi bezwen kominote katolik nan Pompano Beach ak Hillsboro Beach. Ak anpil travay di, sakrifi s ak devouman, pawasyen yo konstwi nan lane 1967 yon presbitè ak yon legliz ki gen bèl twati ki fèt ak yon mozayik ble ak pòt an seramik ke 2 matant pè Thomas Groggin, premye kire pawas la te fè. Pawasyen yo te kreye tou yon pwogram edikasyon relijye.

Women’s Club (Klib fanm) nan, youn nan poto mitan aktivite yo, organize pwogram pou detant oubyen aktivite pou ranmase kòb. Men’s Club (Klib gason yo), ki fòme pou ede fanm yo, la pou mete sou pye tout lòt kalite bon travay. Se premye pawas nan sid Florid la ki lanse pwogram sou lasante ak konkou Lopital Holy Cross (Sent Kwa), pou ede granmoun frajil yo. Paske li chita kòl nan mitan yon komite ki plen pansyonè, prezans la depann de epòk la, epi granmoun yo, pifò madanm ak mouche oubyen vèf ak vèv reprezante 1000 fanmiy nan pawas la.

Lavi espirityèl Sen Gabryèl repoze sou lapriyè ak konbit kominotè. Pawasyen yo patisipe nan etid biblik ak gwoup priyè. Pawasyen yo sipòte sosyete Sen Vensan de Pòl, Respekte Lavi (Respect Life), granmoun frajil elatriye.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply