Church

Church_531417224698_main

531417224698

Maps

Address

16800 Miramar Parkway
Miramar, FL 33027

Contact

(954) 392-5062

(954) 392-5063

www.john23parish.org

Social Media

facebook

youtube

Southwest Broward Deanery -

Founded on July 1, 2002

History

Founded in 2002 in Miramar, the parish, Blessed John XXIII, adopted its patron’s motto: “That All May Be One,” apt for a multi-cultural parish attracting Hispanic, Asian, Filipino, Haitian, and Anglo worshipers. Father Joseph Kottayil served as the parish’s first administrator, and Mass was celebrated at the Hilton Garden Inn, attracting more than 150 people for the 9:30 a.m. celebration and more than 250 at the 11 a.m. liturgy; the Hilton space overflowed, indicating the need for larger facilities. Mass, celebrated in English and Spanish, was then moved to the Sunset Lake Elementary School where the first baptisms took place; the number of baptisms increased with the growing number of young families joined the church. Mass was again moved to the Everglades High School.

Parishioners immediately established religious education classes for children and adults and by 2004, twenty-four young adults received their Confi rmation and sixty-six children, First Communion. Plans for a new church to be located on Miramar Parkway have been drawn, and the City of Miramar the 8th fastest growing city in the nation should grant permits when needed.

Fundada en Miramar en 2002, la parroquia Blessed John XXIII adoptó el lema de su patrón: “Que todos sean uno”, muy apropiado para esta comunidad multicultural que ha atraído a fi eles hispanos, asiáticos, fi lipinos, haitianos y anglosajones. El Padre Joseph Kottayil fue su primer administrador, y las misas se celebraban en el Hilton Garden Inn, con más de 150 asistentes a las 9:30 a.m., y sobre 250 en la liturgia de las 11:00 a.m. El espacio en el Hilton quedaba muy pequeño, lo que indicaba la necesidad de un lugar más amplio. La misa, celebrada en inglés y español, se trasladó a la escuela primaria Sunset Lake, donde se celebraron los primeros bautizos. El número de bautizos creció con el número de familias jóvenes que se unían a la iglesia, por lo que la misa fue trasladada a la escuela superior Everglades.

Los feligreses establecieron de inmediato las clases de educación religiosa para niños y adultos. En 2004, 24 jóvenes adultos fueron confirmados, y 66 niños recibieron la Primera Comunión. Se ha planifi cado construir la nueva iglesia en Miramar Parkway, y la ciudad de Miramar la octava ciudad de más rápido crecimiento en la nación otorgará los permisos cuando sea necesario.

Fonde nan Miramar nan lane 2002, pawas Jan XXIII adopte kòm mo dòd li patwon li: “Se pou tout moun fè yon sèl,” yon mo dòd ki apwopriye ak pawas ki se yon kominote divès kalite kilti ki atire fi dèl espanyòl, azyatik, fi lipeyen, ayisyen ak blan meriken tout ansanm. Pè Joseph Kottayil te premye administratè pawas la. Mès te kòmanse selebre nan yon salon otel Hilton Garden Inn ak 250 moun konsa a 9:00 ak 11:00 nan maten. Lè espas la te kòmanse twò piti li te nesesè pou te deplase lokal la pou ale nan lekòl Elementary Sunset Lake; se la premye batèm pawas la te selebre. Kantite batèm yo te koumanse ogmante ak plis jenn fanmiy yo ki koumanse vin abite nan zòn nan, konsa li te oblije deplase ankò pou ale nan lekòl siperyè Everglades.

Pawasyen yo etabli imedyatman lekòl pou klas edikasyon religyez. Pou timoun ak granmoun. Nan lane 2004, 24 jèn ak adilt te resevwa sakreman konfi masyon ansanm ak 66 timoun pou premyè Kominyon. Gen yon plan sou wout pou yon lòt legliz bati sou Miramar Parkway ki te wityèm vil kap grandi pi vit nan nasyon an- ki sipoze twouve pèmi le sa a nesesè.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply