Church

Church_571317552264_main

571317552264

Maps

Northeast Broward Deanery -

Founded on September 1, 1959

History

Established in 1959 by the late Archbishop Coleman F. Carroll, Saint Elizabeth of Hungary parish attracted worshipers from Pompano Beach, Lighthouse Point, Deerfi eld Beach, Cresthaven, Hillsboro Beach and Pompano Highlands. Father John McAtavey served as its first pastor, celebrating mass at the now defunct McFaddens restaurant and at a skating rink.

With a church seating 900 (now the parish hall) completed in 1960, parishioners formed an array of ministries, and CCD classes took flight. A parish school, staffed by Dominican Sisters from Adrian, Michigan, opened in 1964 with 200 students. By 1980, enrollment had doubled, prekindergarten, kindergarten classes and group counseling were added, and the school was renovated to include a teachers’ lounge, an arts room, a special education classroom and a science lab.

A new, larger church was dedicated in 1990. The growing parish fostered a faith community through myriad outreach efforts including an annual Thanksgiving Day ministry and an open-air movie nights with films projected on the side of the parish hall wall. Father Gabriel Vigues became the parish’s first Cuban-born pastor in 2001 for its multiethnic congregation.

Establecida en 1959 por el fallecido Arzobispo Coleman F. Carroll, la parroquia St. Elizabeth of Hungary atrajo feligreses de Pompano Beach, Lighthouse Point, Deerfi eld Beach, Cresthaven, Hillsboro Beach y Pompano Highlands. El Padre John McAtavey fue su primer párroco, y celebró la misa en el antiguo restaurante McFaddens, y en el local de una pista de patinaje.

En 1960 se fi nalizó la construcción de una iglesia con capacidad para 900 personas, que en la actualidad es utilizada como salón parroquial. Los feligreses establecieron una diversidad de apostolados, e iniciaron las clases de educación religiosa. Una escuela parroquial, a cargo de las religiosas dominicas de Adrian, Michigan, abrió sus puertas para servir a 200 estudiantes. Para 1980, la matrícula se había duplicado; se añadieron clases para niños de edad preescolar; se ofrecía consejería de grupos; y la escuela fue renovada para añadir una sala para los maestros, un salón para las artes, otro para clases de educación especial, y un laboratorio de ciencias.

En 1990 se dedicó una iglesia más amplia. La creciente comunidad parroquial promovió la comunidad de fe a través de una diversidad de apostolados, entre ellos el Día de Acción de Gracias y las noches de película, con la proyección de fi lmes en una de las paredes del salón parroquial. En 2001, el Padre Gabriel Vigués se convirtió en el primer párroco cubano de esta comunidad multiétnica.

Achevèk Coleman F. Carroll te bati Sen Elisabeth of Hungary (Elizabèt Ongry) nan lane 1959. Pawas sa a te atire fi dèl ki te soti Pompano Beach, Lighthouse Point, Deerfi eld Beach, Cresthaven, Hillsboro Beach, ak Pompano Highlands. Pè John McAtavey te sèvi kòm premye kire e li te konn selebre lamès nan lokal kote restoran McFaddens te ye a ak nan skating ring lan.

Ak yon legliz kite ka pran 900 moun (se la ki sal pawasyal kounye a) e ki te fi n bati nan lane 1960, pawasyen yo te met sou pye plyzyè ministè ak klas katechis. Yon lekòl pawasyal, ki te dirije pa yon bann mè Dominiken ki soti nan vil Adrian nan Michigan, te louvri pòt li nan lane 1964 ak 200 elèv. Vè lane 1980, kantite enskripsyon yo te double, e yo te vin ajoute matènèl, jaden danfan ak gwoup terapi, epi lekòl te vin repare pou yo te kapab ajoute yon sal pou pwofesè, yon sal pou fè kou desen, yon klas pou edikasyon espesyal ak yon laboratwa.

Yon pi gwo legliz ki tou nèf te inogire nan lane 1990. Pandan pawas la ap grandi, kominte ya tap grandi tou nan lafwa gras a tout jefò yo te fè tankou jounen yo fè chak ane pou « Thanksgiving » ak sinema ke yo te konn fè nan lakou legliz la ke yo te konn pwojte nan miray sal pawasyal la. Se konsa pè Gabriel Vigues te vin premye kire Kiben pawas la nan lane 2001 paske li te gen diferan kalite kilti.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply