Church

Church_531417225175_main

Maps

Southeast Broward Deanery -

Founded March 11, 1959

History

At Saint Matthew in Hallandale, established in 1959, a duplex served as a parish office and rectory; a carport, enclosed and renovated, became a chapel for daily Mass. Sunday Mass was celebrated at the Hallandale Recreation Center, but noise from nearby freight trains prompted a move to the Plantation Restaurant. Construction of an L-shaped structure was completed in 1962, though dedicated in 1961. A school with 110 students in kindergarten through fourth grade opened in September 1961. Parishioners purchased a bus to transport students to and from school and also the elderly to Sunday Mass. The school added fifth and sixth grades the following year, and by 1964, seventh and eighth grades. The school is now closed.

A choir formed, and parishioners volunteered as lecturers and Eucharistic Ministers in 1964. The parish opened a thrift shop in 1976 that was later closed, followed by a gift shop for religious articles, which remains open.

Parishioners feed and care for the needy and homeless, providing food, clothing, psychological and spiritual guidance, and paying utilities. The parish’s main thrust is outreach to the homeless.

Cuando St. Matthew fue establecida en 1959, un dúplex era utilizado como rectoría y albergaba además la ofi cina parroquial; el garaje, cerrado y renovado, fue convertido en capilla para la misa diaria. La misa dominical se celebraba en el centro recreativo de Hallandale, pero el ruido de los trenes provocó que poco tiempo después se mudaran al restaurante Plantation.

La construcción de una estructura en forma de “L” se fi nalizó en 1962, aunque fue dedicada en 1961. Una escuela para estudiantes de edad preescolar hasta el cuarto grado abrió sus puertas en septiembre de 1961. Los feligreses compraron un autobús para transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela, además de ofrecer transportación a los ancianos para que asistieran a la misa dominical. Al año siguiente, la escuela añadió los grados quinto y sexto, y para 1964 ya contaba con los grados séptimo y octavo. En la actualidad, la escuela permanece cerrada.

En 1964 se formó el coro, y los feligreses ofrecieron sus servicios voluntarios como lectores y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. La iglesia abrió una tienda de artículos usados en 1976 que más tarde cerró para dar paso a una tienda de regalos, que permanece abierta. Los feligreses atienden a los necesitados y a los desamparados, al ofrecerles alimento, ropa, asistencia sicológica y espiritual, y ayuda para pagar los servicios públicos. Su apostolado principal es el servicio a los desamparados.

Legliz St Mathieu nan Hallandale, ki tetabli an 1959, se yon kay de plas ki te konn sèvi kòm biwo legliz la ak kay pou pè-a Yon garaj yo te fèmen e repare te sèvi kòm chapèl pou lamès tou lè jou. Lamès Dimanch yo te konn chante nan Hallandale Recreation Center men bwi tren kago yo ki te konn fè nan zòn nan te fè yo deplase ale nan Plantation Restaurant. Konstriksyon yon batiman ki te gen fòm lèt L te fi ni an 1962 malgre legliz la te konsakre an 1961. Yon lekòl ki tegen 110 timoun soti lekòl matènèl rive moyen I te louvri nan mwa Septanm 1961. Pawasyen yo achte yon bis pou transpòte timoun ale, tounen lekòl epi tou pou mennen granmoun aje yo al lamès Dimanch. Lekòl la mete klas moyen II ak Sètifi ka nan ane apre-a, rive 1964, yo te mete sizyèm ak senkyèm segondè. Jounen jodiya lekòl la fèmen. Yon koral fòme, e pawasyen yo fè volontè pou lekti ak ministè Ekaristik an 1964. An 1976 pawas la ouvè yon boutik pèpè ki tevin fèmen, yo te bati tou yon boutik ki te vann atik relijye, boutik la ouvè toujou.

Pawasyen yo okipe pòv ki pa gen kay, yo bayo manje, rad èd sikolojik ak spirityèl ak èd pou peye bil yo. Pi gwo mouvman pawas la se sèvis kominotè espesyalman pou moun ki pa gen kay.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply