Church

Church_531417225648_main

531417225648

Maps

Address

7450 Stirling Road
Hollywood, FL 33024

Contact

(954) 432-5313

(954) 432-5344

www.saintbernadettefl.org

Social Media

facebook

Southwest Broward Deanery -

Founded on May 14, 1959

History

Saint Bernadette was established in Hollywood in 1959, and an immediate major fund-raising campaign enabled parishioners to begin construction of a new building. The same year, parishioners formed a Men’s Club and a Holy Name Society, two groups that continue to involve themselves in many parish activities. And in that busy inaugural year, parishioners organized a picnic at Birch Taylor Park that attracted more than 500 people. The first services in the parish’s new church were celebrated in 1961, the same year the parish opened an elementary school with grades one through four. Saint Bernadette School became the first in the Miami Archdiocese to employ all lay faculty.

As the parish grew, so did costs; to defray rising expenses, parishioners organized several fund-raisers, including the first annual parish festival in 1962. Continuing improvements foster the parish educational mission. A Learning Center (1978) was followed by a permanent school building dedicated in 1982. The Marian Center, completed in 1996, houses the pre-kindergarten, Media Center, upgraded science and computer labs, and Religious Education offices.

Cuando St. Bernadette fue establecida en Hollywood en 1959, de inmediato se organizó una gran campaña de recaudación de fondos que permitió a los feligreses construir un nuevo edificio. Ese mismo año, los feligreses formaron un Club de Caballeros y la Sociedad del Santo Nombre, dos grupos que continúan activos en muchas actividades parroquiales. Durante aquel primer año, organizaron un picnic en el parque Birch Taylor al que asistieron más de 500 personas. En 1961 se celebraron las primeras misas en la nueva iglesia, el mismo año en que la parroquia inauguró una escuela primaria del primero al cuarto grado. La escuela de St. Bernadette se convirtió en la primera de la Arquidiócesis de Miami en la que todos sus empleados eran laicos.

Según creció la parroquia, aumentaron sus gastos. Para sufragarlos, los feligreses organizaron varias actividades para la recaudación de fondos, entre ellas su primer festival anual en 1962. Las mejoras constantes fomentan la misión educativa de la parroquia. A la construcción de un centro de enseñanza (1978) le siguió un edifi cio permanente para la escuela, dedicado en 1982. En el Marian Center, fi nalizado en 1996, se encuentran los salones de pre-primaria, el centro de medios y recursos audiovisuales, los modernos laboratorios de ciencias y computación, y las ofi cinas de educación religiosa.

Pawas Sent Bernadette te tabli nan Hollywood an 1959. San prantan kanpay pou ranmase fon te òganize pou kòmanse nouvo batisman legliz la. Nan menm ane sa, pawasyen yo te fòme yon Club pou mesye yo ak gwoup Sosyete Holy Name, se te de gwoup ki te angaje tèt yo nan anpil aktivite sou pawas la. Pi plis toujou, nan menm lane sa pawasyen te òganize yon kèmès ki rete nan memwa tout moun lè yo te rasanble plis pase 500 patisipan sou Plas Birch Taylor. Premye sèvis yo nan nouvo legliz la te selebre nan lane 1961, epi tou yon lekòl primè te inogire ak kat klas pou kòmanse. Sent Bernadette danletan te premye lekòl ki te anplwaye yon staff pwofèse layik sèlman.

Toutotan pawas la t ap grandi, pri pou mentni l tou t ap monte. Konsa pou fè fas a depans sa yo, pawasyen yo te òganize divès kalite kanpayn. Se nan menm lide sa premye festival sou pawas la te òganize nan lane 1962. Tèt ansanm ki te fèt pou amelyorasyon pawas la yo te kontinye ap fomante yon lespri misyon sou zafè ledikasyon religyez. Konsa yon Sant Aprantisaj te konstwi nan lane 1978, apre yon pi gran lekòl te inogire nan lane 1982. Pi devan toujou, nan lane 1996 yon Sant Maryal te fòme ansanm ak yon klas pre-skolè, yon Sant Media ak laboratwa pou lasyans ak òdinatè, epi espas pou biro katechis te bati.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply