Church

Church_531417224776_main

531417224776

Maps

Address

118 NE 2nd Street
Miami, FL 33132

Contact

(305) 379-1424

(305) 372-9544

www.gesuchurch.org

East Dade Deanery -

Founded in 1896

History

Although a small group of Catholic farmers, merchants, yachtsmen, railroaders and builders founded the Holy Name of Jesus (GESU) Catholic Church in Miami in 1896, a continuous Catholic presence in this area can be traced back to 1565 when Spanish colonists blessed a mission as Nombre de Dios, and shared a great feast with the Natives, one of the first acts of community thanksgiving in North America.

Throughout its 110 year history GESU’s parishioners established a school, built nine “daughter” parishes within 20 years, founded Catholic Charities in response to a 1931 hurricane, founded a mission for African American Catholics, and conducted special Masses honoring airline employees, lawyers, doctors, police officers, fire fighters, and labor unions. It served as the headquarters for the secret Pedro Pan operation to bring 14,000 unaccompanied children out of Cuba and later joined 10 Downtown/ Overtown churches and synagogues to organize the interfaith and multicultural coalition, Faith in the City.

Urban blight sent many parishioners to the suburbs, but a recent downtown revitalization has brought pricy condos and residents back and a resurgence to the oldest Catholic church in Miami.

Un pequeño grupo de agricultores, mercaderes, navegantes, ferroviarios y constructores católicos establecieron la iglesia católica Holy Name of Jesus (Gesu, Santo Nombre de Jesús) en Miami en 1896.

A través de sus 110 años de historia, los feligreses de Gesu establecieron una escuela, construyeron nueve parroquias “hijas” en un período de 20 años, establecieron una misión para católicos afroamericanos, y celebraron misas especiales para empleados de aerolíneas, abogados, doctores, policías, bomberos y miembros de las uniones. La iglesia sirvió como cuartel para la operación secreta Pedro Pan, que trajo a 14,000 niños sin acompañantes desde Cuba, y luego se unió a 10 iglesias y sinagogas en el área de Downtown/Overtown para organizar la coalición inter religiosa y multicultural, Faith-in-the-City (Fe en la Ciudad).

El deterioro urbano provocó que muchos feligreses se mudaran a los suburbios, pero la reciente revitalización del área, con apartamentos más costosos, atrae a nuevos residentes, lo que ha provocado el resurgimiento de la iglesia más antigua de Miami.

Se yon ti gwoup agrikiltè, machann, navigatè, ferovè ak travayè chantye ki te etabli legliz non Jezi ki Sen an (GESU) Miami nan lane 1896. Men, te toujou genyen yon prezans katolik nan zòn nan ke nou ka retrase jouk lane 1525 lè kolonizatè espanyòl yo te bati misyon ki te rele Nombre De Dios (Non Bondye). Se konsa yo te pataje yon gwo bankè lè sa ak premye abitan Endyan yo. Se yon evènman ki konsidere kòm youn nan premye selebrasyon remèsiman kominotè nan Nò Amerik la.

Pandan tout 110 zan istwa l, fi dèl nan pawas Gesu an etabli yon lekòl, , konstwi nèf pawas pepinyè pandan 20 tan, fonde Charite Katolik ki te yon mwayen pou te pote moun sekou apre siklòn nan nan lane 1931, etabli yon misyon pou katolik nwameriken epitou selebre mès pou onore anplwaye liyn aeryèn, doktè, avoka, polisye, sekourè insandi ak travayè linyon. Li te sèvi kòm rezo pou te resevwa plis pase 14,000 timoun lè yo te soti Kiba nan operasyon Peter Pan, e pita toujou te jwenn ak 10 lòt legliz anba lavil la, sinagòg pou òganize sendika ki rele Faith-in the-City(Lafwa nan vil la). Deteryorasyon zòn rural la te fè gen anpil pawasyen ki te deplase al viv lòt kote, men travay revitalizasyon k ap leve zòn nan konnyè a komanse mennen nouvo rezidan, ki fè legliz ki ansyen nan Miami kòmanse pran pye ankò.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply