Church

Church_531417225198_main

Southwest Broward Deanery -

Founded June 15, 1983

History

Named for the 20th century martyr murdered in the Nazi concentration camps, Saint Maximilian Kolbe was established in 1983. Parishioners first gathered in a tiny storefront in a strip mall. The interior was in a constant state of flux to accommodate the growing number of worshipers and simultaneous Masses were celebrated one inside and one outside in the enclosed parking area behind the store to serve them all.

During phase one of a building campaign, parishioners gathered Saturday mornings to stacked felled trees and erected a modular building in 1992. A second capital campaign funded construction of the present church and ministerial offices. At the ground breaking, parishioners placed a tiny box filled with the names of the dead, a family picture album, a New Testament, a ram’s horn, a mezuzah to link them with their Jewish neighbors, and a strip from the melaluca tree in the spot that would be beneath the present altar. When the interior bricks were laid, parishioners placed in each brick strips of paper bearing prayer petitions and memories. The building was dedicated in 1994.

On August 24th, 2004 the Feast of St Maximilian Kolbe, Archbishop Favalora dedicated a new education center. On June 15th, 2008, St. Maximilian celebrates twenty five years of making the kingdom a reality.

St. Maximilian Kolbe, llamada así en honor del mártir del siglo 20 asesinado en un campo de concentración nazi, fue establecida en 1983. En sus inicios, los feligreses se reunían en una pequeña tienda de un centro comercial, donde siempre se buscaba la manera de hacer espacio para acoger al creciente número de feligreses. Con el fi n de servir a todos, se celebraban dos misas simultáneamente—una en el interior y la otra en el estacionamiento detrás de la iglesia.

Todos los sábados en la mañana, durante la primera etapa de la campaña para la construcción de la iglesia, los feligreses se reunían para recoger los árboles caídos y en 1992 erigieron un edifi cio modular. Una segunda campaña recaudó los fondos para la iglesia actual y las ofi cinas de los apostolados. Durante la colocación de la primera piedra, los feligreses guardaron en el lugar donde se encontraría el altar, una pequeña caja con los nombres de los fallecidos, un álbum familiar, el Nuevo Testamento, el cuerno de un carnero, una mezuzah como vínculo con sus vecinos judíos, y un pedazo del árbol melaleuca. Cuando se colocaron los ladrillos en el interior, los feligreses pusieron en cada uno tiras de papel con sus intenciones de oración y sus memorias. La iglesia fue dedicada en 1994.

El 24 de agosto de 2004, en la fi esta de San Maximiliano Kolbe, el Arzobispo Favalora dedicó el nuevo centro educativo de la parroquia. El 15 de junio de 2008, la parroquia St. Maximilian Kolbe celebrará 25 años de convertir el Reino en realidad.

St. Maximilien Kolbe te tabli an 1983, yo te bal non yon mati yo te sasinen nan kan konsantrasyon Nazi yo. Premye manb yo te konn rasanble nan yon pyès boutik nan yon sant komèsyal. Yo te oblije ap deplase bagay nan pyès la tout tan pou yo te ka resevwa foul la ki tap grandi. De lamès te konn ap chante ansanm-yonn nan pyès la ak yonn deyò nan yon pakin ki tenan lakou boutik la.

Nan kòmansman kanpay bati legliz la pawasyen yo te konn rasanble lè Samdi maten pou yo ranmase pye bwa ki tekoupe e yo te bati yon pyès ki tedomontab. Yon dezyèm kanpay te pemeè yo kolekte ase lajan pou bati legliz ki la jodia ak biwo ministè-yo. Jou yo te voye premye kout pèl sou chantye-a pawasyen yo te antere yon ti bwat ki tegenyen ladan li non moun ki temouri yo, yon albòm foto fanmiy, yon Nouvo Testaman, yon kòn belye, yon Mezuzah pou pèmèt vwazen jwif yo patisipe nan selebrasyon an ak yo ak yon branch pye meleluca, yo te antere li anba plas kote lotel la ye jodia. Lè yo tap poze brik nan legliz la fi dèl yo te mete andedan brik yo kèk ti moso papye kote yo te ekri demand yo ak souvni yo. Batiman-an te konsakre an 1994.

An out 2004 jou fèt patronal St. Maximilien Kolbe, Achevèk Favalora te konsakre nouvo sant edikasyon pawas la. Nan dat 15 Jen 2008 St. Maximilien va selebre 25 lane depi lap travay pou fè wayòm Bondye-a tounen yon reyalite.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply