Church

Church_531417224742_main

531417224742

Maps

East Dade Deanery -

Founded December 12, 1941

History

Founded in 1941, Mass at Corpus Christi was celebrated in the Strand Theater on December 14, just one week after the Pearl Harbor attack. The Mango Manor, pioneering Miami horticultural landmark constructed when the area around it consisted of a mangrove swamp, served as the first rectory. Four years of planning and fundraising resulted in the construction of a large church/school combination and a convent, completed in 1947, a challenging task because of the post -World War II building material shortage. Undaunted, parishioners pressed on with the goal of building a permanent church, a structure completed and dedicated in 1959. A famous carving of Christ on the Cross hung over the altar.

The influx of Cuban refugees in the 1960s and then the construction of expressways transformed the area. Parishioners responded by increasing evangelization efforts and dividing itself into a mother church and four mission areas to serve the people and to resolve the transportation problem new immigrants faced. The unity of the missions and the mother church demonstrate the true meaning of “The Body of Christ.”

Fundada en 1941, la misa en Corpus Christi se celebró en el teatro Strand el 14 de diciembre, justo una semana después del ataque a Pearl Harbor. El Mango Manor, un punto de referencia muy conocido y construido cuando el área que le rodeaba era un pantano de mangle, fue la primera rectoría. Tras cuatro años de planificación y recaudación de fondos, se construyó una gran iglesia combinada con una escuela, además de un convento, finalizado en 1947, lo que resultó una tarea de enormes retos dada la escasez de materiales de construcción al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los feligreses perseveraron en su meta de construir una iglesia permanente, y la estructura fue finalizada y dedicada en 1959. Sobre el altar se eleva una famosa escultura tallada de Cristo en la cruz.

La zona se transformó tras la llegada de los refugiados cubanos en la década de 1960, y luego por la construcción de las autopistas. Los feligreses respondieron con un aumento en sus tareas de evangelización; la iglesia fue dividida en una iglesia madre y cuatro misiones, con el propósito de servir al pueblo y solucionar los problemas de transportación que encontraban los nuevos inmigrantes. La unidad de las misiones con la iglesia madre demuestra el verdadero signifi cado de “El Cuerpo de Cristo”.

Fonde nan lane 1941, premye mès Corpus Christi te selebre nan sal Teyat Strand jounen kite 14 desanm, yon semenn apre atak Pearl Harbor. Mango Manor, ke tout moun konnen ki te konstwi lè zòn ki antoure l lan se te raje, te sèvi kòm premye presbitè pou pawas la. Nan kat ane ki te vin pase, planifasyon te fèt epi fon te ranmase pou konstwi yon legliz, anekse ak yon lekòl, plis yon kouvan, ki te fi ni nan lane 1947. Sa te abouti yon kokenn chenn travay ki te difi sil akòz mank materyo konstriksyon ki te gen apre dezyèm gè mondyal la. Men sa pa t anpeche pawasyen yo pesèvere jouktan yo te rive bati yon pi gwo legliz pèmanant ki te dedikase nan lane 1959. Anwo lotèl la gen yon desen ki fèt an pyè taye ki gen anpil valè, ki montre Jezikri sou kwa a.

Zòn nan te chanje lè pakèt refi gye Kiben yo te komanse rive pandan tan deseni lane 1960. ansanm ak wout eksprès ki te tanmen konstwi tou. Fidèl yo te reponn ak anpil gras nan pran yo te pran pou met men nan travay evangelizasyon ki te bezwen fèt yo. Legliz la te blije tounen yon pwen santral, pandan l tap sibvansyone kat lòt misyon ak objektif pou te sèvi pèp la, epitou pou te rezoud pwoblèm transpò ki te poze ak nouvo imigran yo. Inite ki egziste nan mitan pawas la ansanm ak tout misyon yo demontre tout bon vre sa sa vle di “Kò Jezikri.”

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply