Church

Church_531417225981_main

531417225981

Maps

Northwest Broward Deanery -

Founded November 2, 1960

History

Established in 1960, Saint Vincent serves Margate area Catholics. The first Mass was celebrated under a donated tent, but within a year, parishioners had constructed a church. Later, parishioners erected a community center with eight classrooms and a large hall suitable for the parish’s educational, social, and fund-raising activities. In 1980 a new church was dedicated and the former church was converted into office space, chapel and meeting hall. In October 2005 St. Vincent experienced major damage to its buildings and grounds from Hurricane Wilma. All of the buildings have been completely refurbished and the grounds are just beautiful.

St. Vincent is a vibrant, active bilingual parish serving its members and the community through daily Mass, Our Lady of Perpetual Help novena and its numerous ministries, including Eucharistic ministers, English and Spanish Praise Ministries, the Legion of Mary, Spanish Bible Study, the Men’s Guild, the Women’s Guild, the Craft Group, the Saint Vincent de Paul Society, the Knights of Columbus and the Columbiettes. St. Vincent is proud of its religious education program and its dedicated teachers who work to instill the faith in children. During nearly 50 years St. Vincent has shown itself to be resilient and innovative in meeting the demands of an ever changing and challenging community welcoming everyone.

La iglesia de St. Vincent, establecida en 1960, sirve a los católicos del área de Margate. Su primera Misa fue celebrada bajo una carpa donada, pero no pasó un año hasta que los feligreses construyeron una iglesia. Más tarde, los feligreses erigieron un centro comunitario con ocho salones para clases y un amplio salón parroquial apto para las actividades educativas, sociales y de recaudación de fondos. En 1980 se dedicó una nueva iglesia, y la antigua fue convertida en ofi cinas, una capilla, y un salón de conferencias. En octubre de 2005, sus terrenos e instalaciones sufrieron extensos daños durante el paso del huracán Wilma. Los edifi cios fueron renovados y los terrenos han recuperado su belleza.

St. Vincent es una parroquia bilingüe vibrante y activa, que sirve a sus miembros y a la comunidad a través de su misa diaria, su novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y sus numerosos apostolados: ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, apostolados de alabanza en inglés y español, la Cofradía de Caballeros, la Cofradía de Damas, el grupo de manualidades, la Sociedad de San Vicente de Paúl, y los Caballeros de Colón y las “Columbiettes” (una organización de damas católicas auxiliares de los Caballeros de Colón). La parroquia se siente orgullosa de su programa de educación religiosa y sus dedicados maestros, quienes se esmeran en infundir la fe en los niños. Durante casi 50 años, St. Vincent ha demostrado ser fl exible e innovadora al responder a los retos de una comunidad en constante cambio, y acoger a todos.

Sen Vensan te louvri pòt li nan ane 1960. Li te sèvi tou katolik ki te rete nan zòn “Margate”la. Premye Lanmès li te selebre anba yon tant yo te resevwa kòm kado, men nan espas de yon ane Pawasyen yo te konstwi Legliz la. Pita, pawasyen yo te mete sou pye yon sant kominotè ki te genyen 8 sal klas avèk yon gro sal pawasyal pou fòmasyon pawasyen yo, aktivite sosyal pou yo ranmase lajan pou bezwen pawas la. Nan ane 1980 yon nouvo Legliz te dedikase epi ansyen Legliz la te vin genyen biwo yo, Chapèl la ak yon kote pou yo fè reyinyon. Nan mwa Oktòb 2005 Sen Vensan te resevwa anpil gwo domaj nan batiman l yo apre pasaj siklòn Wilma a. Men tout batiman yo te ranje e yo tout te vin pi bèl.

Sen Vensan se yon pawas bileng ki pwisan, li sèvi manm kominote l yo nan selebrasyon lanmès chak jou, Gen nevèn Notre dam di Pèpetyèl Sekou ak yon pakèt lòt ministè, tankou: Minis Ekaristik, an Anglè ak an Espayòl ministè louwanj, Lejyon Mari, Etid Biblik an Espayòl. Asosiyasyon fi ak asosiyasyon gason. “ The craft group”( gwoup ki ede moun pou yo apran metye, chache travay etc.) . “The St. Vincent de Paul Society,” “the Knights of Columbus and the Columbiettes.” Sen Vensan gen yon fyète pou pwogram edikasyon relijye ki genyen nan pawas la. Pwofesè yo devwe epi yo travay di pou yo ede timoun yo grandi lafwa yo nan pwogram sa a. Pandan preske senkantan (50) Sen Vensan itilize souplès ak nouvo metòd pou l satisfè bezwen pawasyen yo ki pa janm chanje epi pou l fè fas ak opozisyon yo, pou l akeyi tout moun.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply