Church

Church_531417224832_main

Maps

Northeast Dade Deanery -

Founded November 14, 1980

History

Holy Family, established in 1950, belonged to the Diocese of Saint Augustine until 1958 when the Archdiocese of Miami was formed. Masses in the late 1940s were celebrated at the Red Feathers Farm and continued there until the 1950s when the increasing Catholic population prompted Archbishop Joseph P. Hurley to found a parish in Dade County. Since money was scarce, parishioners began building the church with donated materials and, as financial assistance became available, purchased the equipment to help with the construction. The first Mass in the nearly completed structure was celebrated in July 1950, just six months after the groundbreaking. Staffed by the Benedictine Sisters of the Holy Name, the school opened in September 1951 with 300 students in kindergarten through sixth grade.

The parish constructed a new church in 1965, this structure the first in the Miami Diocese, and the original church became the parish hall. The school has continued to grow; currently it is staffed by the La Salette Sisters.

Masses are celebrated in English, Spanish, and Creole. Parishioners support Respect Life and serve the needy with food and clothing donations.

Holy Family, establecida en 1950, perteneció a la diócesis de St. Augustine hasta 1958, cuando se estableció la arquidiócesis de Miami. A fi nales de la década de 1940, las misas se celebraban en la fi nca Red Feathers, donde continuaron hasta la década de 1950, cuando la creciente población católica provocó que el Arzobispo Joseph P. Hurley fundara una parroquia en el condado de Dade. Dada la falta de dinero, los feligreses comenzaron a construir la iglesia con materiales donados, y en la medida en que aparecía la ayuda económica, compraban el equipo para ayudar en la construcción. La primera misa en el casi fi nalizado templo se celebró en julio de 1950, a sólo seis meses de la colocación de la primera piedra. La escuela abrió sus puertas en septiembre de 1951 con 300 estudiantes desde los grados preescolar al sexto, y estaba a cargo de las Hermanas Benedictinas del Santo Nombre.

La parroquia construyó una nueva iglesia en 1965, la primera estructura de su clase en la diócesis de Miami, y la iglesia original se convirtió en el salón parroquial. La escuela ha continuado su crecimiento; en la actualidad, todo su personal es laico.

Las misas son celebradas en inglés, español y creole. Los feligreses apoyan el Respeto a la Vida y ayudan a los necesitados con donativos de ropa y alimentos.

Pawas Lasent Fanmiy lan, ki fonde nan lane 1950, te fè pati dyosèz St. Augustin jis rive nan lane 1958 lè achidyozèz Miami an te fòme. Nan fi nisman deseni lane 1940 yo jouk kòmansman lane 1950 yo, mès yo te selebre sou yon plantasyon ki rele Red Feathers. Akòz popilasyon katolik la te kòmanse grandi, Achevèk Joseph P. Hurley te wè nesesite pou fonde yon pawas nan kontre Dade lan. Men, kòm lajan te manke toujou, se te pwòp fi dèl yo ki te kòmanse konstriksyon ap pwòp materyo yo te bay, konsa lè asistans fi nansye yo te vin disponib yo te fi n achte rès ekipman yo te bezwen pou konstriksyon an fi ni. Premye mès la te selebre nan mwa Jiyè 1950, malgre legliz la poko te fi ni nèt, simwa apre yo te kòmanse bati. Lekòl la, Sè Benedikten yo te anchanje, te louvri pòt li an septanm 1951 ak 300 etidyan kòmanse depi nan klas jadendanfan jouk nan sizyèm.

Pawasyen te vin bati yon lòt legliz nan lane 1965, ki te premye edifi s legliz ki te bati nan achidyosèz la, konsa lòt legliz ki te bati a vin sèvi kòm sal pawasyal. Lekòl la toujou ap kontinye grandi ak Sè La Salette yo k ap kowòdine.

lMès yo selebre an Anglè, Espanyòl ak Kreyòl. Fidèl yo sipòte òganizasyon Respect Life, epi sèvi sila yo ki nan bezwen nan bay rad ak donasyon manje.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply