Church

Church_531417224901_main

Maps

Address

19150 SW 117th Avenue
Miami, FL 33177

Contact

(305) 233-1278

(305) 233-2573

www.saintjoachimmiami.org

Social Media

facebook

South Dade Deanery -

Founded June 22, 1972

History

St. Joachim Church, South Miami Heights, was founded on June 22, 1972. Masses in English and Spanish took place in Caribbean Elementary Public School, then in a shopping center. Father Emilio Martin (pastor 1972-92) and a small, hard-working community raised funds to construct the church.

In 1992, Father Antonio Silio was assigned to St. Joachim. When Hurricane Andrew hit a month later, he opened up the church as a major supply center. He created “Operation Hope” to provide pastoral and social services. His reconstruction and spiritual work continued until his transfer in 1995. Father Jesus Saldaña (pastor 1995-2001) created more pastoral groups as the parish grew.

Father Jesus Arias became pastor in 2001. He has developed more space for St. Joachim’s growing community. He began a pre-school, “The Guardian Angel,” and programs for lowincome families.

Present pastoral groups are the “Sisters in Christ” women’s club, St. Vincent de Paul Society, Legion of Mary, youth group, prayer and praise, RCIA, EMMAUS Women’s, EMMAUS Men’s, Cursillo, religious education program and Neocatechumenal Way.

Pastoral groups operate in English and Spanish, in a parish that is approximately 80 percent Hispanic and 20 percent Caribbean, Anglo and African American.

La iglesia de St. Joachim, en South Miami Heights, fue fundada el 22 de junio de 1972. Las misas, en inglés y en español, se celebraban en la escuela pública Caribbean Elementary, y luego en un centro comercial. El Padre Emilio Martín, su párroco desde 1972 a 1992, y la pequeña pero trabajadora comunidad, recaudaron los fondos para la construcción de la iglesia.

En 1992, el Padre Antonio Silió fue designado su párroco. Un mes después de su nombramiento, azotó el huracán Andrew, y el sacerdote convirtió la iglesia en un gran centro de ayuda. Estableció “Operation Hope” (Operación Esperanza) para ofrecer servicios pastorales y sociales. La reconstrucción y su trabajo espiritual continuaron hasta su transferencia en 1995, cuando el Padre Jesús Saldaña, su párroco desde 1995 hasta 2001, estableció más grupos pastorales según creció la parroquia.

El Padre Jesús Arias se convirtió en su párroco en 2001, y desde entonces ha ampliado la capacidad de St. Joachim para acoger a la creciente comunidad. Estableció el centro “The Guardian Angel” (El Ángel Guardián), para niños en edad preescolar, y programas para familias de escasos recursos económicos.

Entre los apostolados de St. Joachim, se encuentran el Club de Damas, la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Legión de María, el Grupo Juvenil, Prayer and Praise (Oración y Alabanza), RCIA, Emaús para Damas y Emaús para Caballeros, el programa de educación religiosa y el neocatecumenado. Estos grupos, en inglés y español sirven a una comunidad que aproximadamente, es 80 por ciento hispana y 20 por ciento caribeña, anglosajona y afroamericana.

Legliz Sen Joachin, ki nan zòn South Mimai Heights, te fonde jou 22 Jyen 1972. Premye mès yo ki te selebre an angle ak espanyòl na lekòl primè Caribbean Elementary Public Shcool, epi apre te deplase ale nan lokal yon sant komèsyal. Pè Emilio Martin ki te kire nan ane 1972-1992, ansam ak konkou kominote a kite piti te rive ranmase fon pou konstwi yon legliz.

Nan lane 1992, Pè antonie Silio te vin pran larelèv. Lè siklòn Andrew te fi n pase, li te louvri pòt legliz la pou sèvi moun ki te nan bezwen. Se li ki te kreye “Operasyon Lespwa” pou bay sèvis sosyal ak sèvis pastoral. Travay rekonstriksyon ak renouvèlman espirityèl li yo sou pawas la kontinye pou jis lane 1995 le li te transfere. Apre Pè Jesus Saldaña ki te kire lane 1995 a 2001 te kreye plis gwoup pastoral pandan pawas la t ap grandi.

Pè Jesus Arias te vin kire nan lane 2001. Konsa, li kreye plis espas pou kominote Sen Joachin k ap delovpe toujou. Li te kòmanse yon lekòl preskolè Guardian Angel, ansanm ak lòt pwogram pou ede fanmiy salè yo ba.

Gwoup apostola ki sou pawas la se Gwoup Medam “Sisters in Christ” yo, sosyte St. Vincent de Paul, Lejyon Mari, Gwoup Jèn, gwoup priyè, Klas pou Inisyason, gwoup Emmaus, gwoup Cursillo, pwogwam katechis, ak pwogram Neyokatekimèn.

Gwoup pastoral yo fonksyone an anglè ak an espanyòl ki an majorite 80%, epi rès 20% pawasyen se Karayibeyen, Ameriken Blan ak Ameriken Nwa.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply