Church

Church_531417225309_main

531417225309

Maps

Address

11691 NW 25 St.
Doral, FL 33172

Contact

(305) 593-6123

(305) 463-0542

www.guadalupedoral.org

Social Media

facebook

History

Established in 2001, Our Lady of Guadalupe serves Catholics in Doral, a city as young as the parish. Led by founding pastor Msgr. Tomas M. Marin, the city’s first Catholic parish attracted more than 3,000 families from 44 countries in a short time. Mass was celebrated at the Eugenia B. Thomas Elementary School cafeteria until December 2015, when the parish, under its second pastor, Father Israel Mago, dedicated its permanent church, chapel and parish center, located on the corner of N.W. 25th Street and 116th Avenue. To this day, a hospitality committee welcomes all first time parishioners with a bouquet of flowers and a special song. First time parishioners are asked to bring flowers in the following week to welcome the new firstcomers at the fast-growing church.

Religious education classes instruct about 500 children from first grade to twelfth grade. The parish partners with St. Martin de Porres, collecting and distributing clothes, food, and toys to the migrant families in Homestead.

The parish annually celebrates the feast of its patron on December 12. A Mariachi choir performs at this Mass, and this celebration attracts many from surrounding communities. Children dress in their native attire during this feast; at Christmas, children hold a pageant to honor the Christ Child.

Establecida en 2001, Our Lady of Guadalupe sirve a los católicos de Doral, una ciudad tan joven como la parroquia. Bajo la dirección del párroco fundador, Monseñor Tomás M. Marín, la primera parroquia católica de la ciudad atrajo a más de 3,000 familias de 44 países en un corto período de tiempo. La misa se celebró en la cafetería de la Escuela Primaria Eugenia B. Thomas hasta diciembre de 2015, cuando la parroquia, bajo su segundo párroco, el Padre Israel Mago, dedicó su iglesia permanente, capilla y centro parroquial, ubicado en la esquina de N.W. Calle 25 y Avenida 116. Hasta el día de hoy, un comité de hospitalidad da la bienvenida a los nuevos feligreses con un ramo de flores y una canción; la semana siguiente, los nuevos miembros son quienes llevan las flores para recibir a las personas que lleguen por primera vez.

Unos 500 niños desde el primer al duodécimo grado reciben clases de educación religiosa. La parroquia colabora con la iglesia St. Martin de Porres al recoger y distribuir ropa, alimentos y juguetes para las familias inmigrantes de Homestead.

Todos los años, el 12 de diciembre, la parroquia celebra la fiesta de su patrona. En la misa canta un mariachi, y los niños visten los atuendos típicos de sus países de origen. La celebración atrae a muchas personas de comunidades vecinas. Durante la Navidad, los niños realizan un desfile en honor al Niño Dios.

Etabli nan lane 2001, Notre Dame Lagwadloup ap sèvi katolik ki nan zòn Doral, yon vil ki jèn menm jan ak pawas la. Anba direksyon Mons. Tomas M. Marin, kòm premye pawas katolik nan zòn nan, nan yon ti tan byen kout, pawas la rasanble plis pase 3,000 fanmiy ki soti nan 44 divès kalite peyi. Mass te selebre nan kafeterya Eugenia B. Thomas Elementary School la jiska Desanm 2015, lè pawas la, anba dezyèm pastè li yo, Papa pèp Izrayèl la Mago, dedye legliz pèmanan li yo, chapèl ak sant pawas, ki chita sou kwen N.W. 25th Street ak 116th Avenue. Jouk jounen jodi a, yon komite akèy ki resevwa tout nouvo fi dèl yo ak fl è alamen epi ki chante pou yo. Anretou, yo mande nouvo fi dèl yo pou yo pote yon ti fl è yo menm nan dimanch pwochen pou swete byenvini a sila yo ki nouvo nan pawas sa kap grandi vit anpil.

Genyen klas katechis ak edikasyon religyèz ki ofri pou plis pase 500 timoun soti nan premye ane pou rive nan wityèm ane. Pawas la jwen ak St. Martin de Porres pou kolekte epi distribiye rad, manje ak kwèt pou timoun fanmiy imigran yo nan Homestead. Chak ane gen yon selebrasyon ki oganize nan okasyon fèt patwonal la jou 12 Desanm. Lè sa a se yon koral Mariachi ki anime mès sa ki mennen anpil moun nan zanviron yo vin jwen ak kominote legliz la. Timoun yo abiye ak rad tradisyonèl yo jou sa, pou Nwèl timoun yo tou fè yon defi le pou onore ti Jezi nan krèch.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply