Church

Church_531417225817_main

531417225817

Maps

East Dade Deanery -

Founded June 4, 1964

History

The history of St. Francis de Sales on South Beach began with Monsignor William Barry, founder of St. Patrick Church (1926), just a few miles up the road.

The bi lingual parish’s motto is “When you come to the beach, don’t forget who made it.” When the need arose for a special church to serve the residents and visitors of South Beach, Monsignor Barry built St. Francis de Sales Mission Chapel in 1940. The priests from St. Patrick’s served the little mission church on weekends with confessions and Mass. As the population grew, St. Francis de Sales was established as a parish on June 4, 1964 by Bishop Coleman F. Carroll, the fi rst Bishop of Miami. Our first pastor was Father Francis Dunleavy, longtime assistant to Monsignor Barry, who was known to be a great athlete and singer. He came from Ireland in 1940 and served as a priest of the Archdiocese of Miami for almost 65 years, making him one of the longest serving priests in the history of the church in Florida.

The parish has the special mission of serving the spiritual needs of the community of South Beach our residents and many visitors. Our area is booming with countless new developments, and we believe that our spiritual growth is just as important.

La historia de St. Francis de Sales, en South Beach, comienza con monseñor William Barry, fundador de la iglesia de St. Patrick (1926), a sólo unas millas de distancia.

El lema de esta parroquia bilingüe es “Cuando vienes a la playa, no olvides quien la creó”. Cuando surgió la necesidad de establecer una iglesia para los residentes y visitantes de South Beach, monseñor Barry construyó la capilla de la misión de St. Francis de Sales en 1940. Los sacerdotes de St. Patrick servían en la pequeña iglesia de la misión durante los fi nes de semana, administrando el sacramento de la reconciliación y celebrando las misas. En respuesta al crecimiento de la población, el Obispo Coleman F. Carroll, primer obispo de Miami, convirtió la misión en parroquia el 4 de junio de 1964. Su primer párroco fue el Padre Francis Dunleavy, asistente de monseñor Barry por muchos años, conocido como un gran cantante y atleta. Había llegado de Irlanda en 1940 y sirvió en la Arquidiócesis de Miami por casi 65 años, convirtiéndose en uno de los sacerdotes con más años de servicio en la historia de la iglesia en la Florida.

La parroquia tiene la misión especial de servir a las necesidades espirituales de la comunidad de South Beach, sus residentes y sus muchos visitantes. La zona atraviesa una etapa de gran crecimiento, y los feligreses creen que su crecimiento espiritual es de igual importancia.

Listwa Sen Francis de Sales (Franswa d’ Sal) ki nan South Beach kòmanse ak Monseyè William Barry, fondatè Legliz Sen Patrick (1926), ki lokalize a sèlman de twa kilomèt pi ba a sou menm ri a.

Pawas bileng sa a gen pou deviz “Lè w vin sou plaj la, pa bliye kilès ki te kreye l.” Lè yo te santi li te nesesè pou bati yon Legliz espesyal pou moun nan zòn nan ansanm ak vizitè yo, Moseyè William Barry te bati Chapèl Misyon Sen Franswa d’ Sal nan lane 1940. Se pè ki te nan Legliz Sen Patrick yo ki te konn vin fè lamès ak konfesyon nan ti misyon Legliz sa a nan chak fen semèn yo. Kòm popilasyon an te ogmante, Evèk Coleman F. Caroll, premye evèk Miami an, te fè Sen Franswa d’ Sal tounen yon pawas le 4 jen 1964. Pè Francis Dunleavy te premye kire pawas la, se li ki te asistan Monsetè Barry pandan lontan, e tout moun te konnen l paske li te yon gwo atlèt ak chantè. Li te soti nan peyi Irlande nan lane 1940 e li te sèvi kòm pè Achidyosèz Miami an pandan preske 65 lane, li bat rekò kòm youn nan pè ki sèvi pi lontan nan istwa Legliz nan Florid la.

Pawas la gen yon misyon espesyal pou sèvi bezwen espirityèl kominote nan South Beach la, moun ki abite nan zòn nan ansanm ak tout vizitè yo. Pandan zòn nan ap grandi akòz tout kantite devlopman tou nèf k ap fèt yo, pawasyen yo kwè ke li li enpòtan menm jan an tou pou lavi espirityèl yo grandi.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply