Church

Church_8241221421_main

Maps

Monroe Deanery -

Founded on June 25, 1970

History

Archbishop Coleman F. Carroll created Saint Justin Martyr parish in 1970 and assigned Father Edmond F. Whyte as the founding pastor to serve the needs of Catholics in Upper Keys and Keys Largo. Weekend Masses were celebrated at the Key Largo Civic Club before scheduling confl icts prompted parishioners to fi nd their own spiritual home. They created a facility dedicated in 1973 with offi ces and living accommodations.

The dream of a permanent church prevailed, nurtured by Father Jan Januszewski, the Polish born pastor who had survived a German concentration camp before being liberated by the American Third Army in 1945. Appointed pastor in 1974, Father Jan began the process of building a new church, but died before seeing the dream realized.

A new church was dedicated in 1992.

El Arzobispo Coleman F. Carroll creó la parroquia de St. Justin Martyr en 1970 y nombró al Padre Edmond F. Whyte como párroco fundador para atender las necesidades de los católicos de los Upper Keys y Key Largo. Durante los fi nes de semana, las misas eran celebradas en el Key Largo Civic Club, antes de que un confl icto con los horarios provocara que los feligreses tuvieran que buscar su propio hogar espiritual. Decidieron construir una instalación, dedicada en 1973, que contaría con ofi cinas y un área para residir.

El sueño de una iglesia permanente continuó, motivado por el Padre Jan Januszewski, sacerdote de origen polaco que sobrevivió el encarcelamiento en un campo de concentración antes de ser liberado por el ejército americano en 1945. El Padre Januszewski fue nombrado párroco en 1974, y dio inicio a la construcción de una nueva iglesia, pero falleció antes de ver su sueño convertido en realidad.

La nueva iglesia fue dedicada en 1992.

Achevèk Coleman F. Carroll te kreye pawas St. Justin Martyr nan lè zane 1970 e li te mete Pè Èdmond F. Whyte kòm kire fondatè pou sèvi katolik ki te rete nan Key Largo ak nan zanviron yo. Nan fen semèn lamès te konn chante nan Key Largo Civic club, orè lamès yo te kòmanse kreye kèk konfl i sa te lakòz pawasyen yo al chache pwòp kay spirityeè pa yo. Yo konstwi yon batiman- konsakre an 1973 ki te genyen biwo ak chanm pou moun abite.

Moun yo te toujou kontinye reve pou yo gen yon bon jan legliz. Pè Jan Januszewski, yon pè ki te fèt nan peyi Polòy ki terive sòt vivan nan kan konsantrasyon Alman e ki tejwenn liberasyon an 1945 gras a Twazyème Lame Ameriken, te ankouraje rèv sa-a. An 1974 lè yo vin mete’l kòm pastè responsab, Pè Jan kòmanse travay bati nouvo legliz la, men li vin mouri avan li wè rèv la reyalize.

Nan lane 1992 nouvo legliz la te konsakre.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply