Church

Church_531417225956_main

Maps

Address

7377 SW 64th Street
Miami, FL 33143

Contact

(305) 665-5600

(305) 662-9034

www.stamiami.org

Social Media

youtube

West Dade Deanery -

Founded June 30, 1959

History

Archbishop Coleman Carroll established Saint Thomas the Apostle on June 30, 1959, appointing Father Louis Roberts as its first pastor. Father Patrick Slevin became the parish’s second pastor and spearheaded the construction of a church and school. Despite bitter cold winds, parishioners attended Christmas Mass 1963 in an incomplete church structure without windows. The completed church, dedicated in 1964, housed the parish school staffed by the Sisters of Mercy with kindergarten through fifth grades on its second floor. Each successive pastor expanded the parish’s capital constructions and the existing church structure was dedicated in 1989.

St. Thomas the Apostle in its almost fifty years has experienced remarkable evangelization with its three tiered school of excellence. Encompassing the church, expanded school and rectory, stands 23 acres of lush meditation gardens, a John Paul II Lake and avian sanctuaries. The parish is a testimony of the parishioners’ love for others. Parishioners participate in a variety of ministries including activities that enhance spiritual life such as Perpetual Adoration, activities that highlight spiritual talents such as Gospel presentations and 7 distinct choirs and activities that are dedicated to help those outside the parish walls such as the Breaking of the Bread and the Jackson Children’s Toy Drive. These activities only demonstrate a portion of parishioners’ devotion and dedication to Jesus Christ’s way of life.

El Arzobispo Coleman Carroll estableció St. Thomas the Apostle en 1959, y nombró como su primer párroco al Padre Louis Roberts. Dos años más tarde, el Padre Patrick Slevin se convirtió en su segundo párroco y dirigió la construcción de una iglesia y una escuela. A pesar de los fuertes vientos invernales de 1963, los feligreses asistieron a la Misa de Navidad aunque la estructura no estaba fi nalizada y carecía de ventanas. La iglesia fue dedicada en 1964, y albergaba una escuela parroquial para estudiantes desde preprimaria al quinto grado, a cargo de las Hermanas de la Merced. Posteriormente, cada párroco amplió las áreas principales de la parroquia, y la estructura actual fue dedicada en 1989.

En sus casi 50 años, St. Thomas the Apostle ha ofrecido una evangelización extraordinaria en su escuela de excelencia, ubicada en un edifi cio de tres niveles. En el medio de la iglesia, de la ampliada escuela y la rectoría, se encuentran 23 acres de exuberantes jardines para la meditación, el lago Juan Pablo II, y santuarios para las aves.

Los feligreses participan en una variedad de apostolados, entre ellos las actividades que fortalecen la vida espiritual, como la adoración perpetua; unas que resaltan los talentos espirituales, como las representaciones del Evangelio y los siete coros; y otras dedicadas a ayudar a las personas que se encuentran fuera de la parroquia, como “Breaking of the Bread” (“Partir el Pan”) y la recaudación de juguetes para los niños recluidos en el hospital Jackson Memorial. Estas actividades son sólo un pequeño ejemplo de la devoción y la dedicación de los feligreses a la manera de vivir de Cristo.

Achevèk Coleman Carroll te fonde Sen Thomas Apot nan ane 1959 e li te nonmen Pè Louis Roberts kòm premye kire l. Pè Patrick Slevin te vin dezyèm kire l e se li ki te kòmanse pwojè konstriksyon Legliz la ak yon lekòl. Malgre van fret, Pawasyen yo te asiste mès Nwèl 1963 nan yon Legliz ki pa te ko fi ni e ki pa te gen fenèt. Legliz la te fi ni e li te dedikase nan ane 1964. Lekòl la te kòmanse nan jaden danfan jiska klas senkyèm ane avèk Mè Kongregasyon Mercy yo. Klas yo te lokalize nan dezyèm etaj la. Chak kire ki te pase nan pawas sa a te agrandi konstriksyon sa yo e Legliz la te fi ni konplètman epi li dedikase nan ane 1989.

Legliz Sen Thomas Apot pra l gen senkantan (50). Pandan egzistans li fè anpil bon travay evanjelizasyon epi lekòl la te resevwa prim ekselans pandan twa ane konsekitif. Alantou Legliz la genyen lekòl la ki te agrandi ak prezbitè a. Te genyen tou yon gwo jaden lajè 23 kawo tè ki te ranpli ak bèl vejetasyon ki sèvi pou meditasyon. Epi yon lak ki sèvi yon refi j pou zwazo yo, ki pote non Pape Jean Paul II. Pawas sa a se temwayaj pawasyen yo ki montre lanmou yo pou lòt moun. Pawasyen yo patisipe nan divès kalite ministè, tankou: adorasyon pèpetyèl Sen Sakreman pou devlope lavi espiritèl yo, aktivite ki mete talan espirityèl yo deyò tankou “Gospel presentations”, “the seven district choirs”ak lòt kalite aktive pou ede lòt moun yo ki dèyè mi pawas la, tankou “the breaking of the Bread and the Jackson Children’s Toy Drive.” Tout aktivite sa yo se sèlman yon ti moso nan devosyon ak dedikasyon pawasyen yo nan chemen lavi Jezikri a.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply