Church

Church_531417225861_main

Northwest Broward Deanery -

Founded on March 19, 1970

History

San Isidro Mission was founded in 1970; named after Isidro, a farm worker from Madrid, Spain, Isidro, along with his wife Santa María de la Cabeza, also canonized, were peasants who depended greatly upon Divine Providence. They were very generous to others and profoundly committed to the Church.

The Mission originally served the Spanish speaking migrant farm workers. Prior to the construction of the current church buildings, worshipers participated in the Mass at the Pompano Beach Labor Camp, in various homes, under trees, and in an old school house before building a permanent home in 1975. Priests serving the Mission praised the farm workers for their enthusiastic response and faith which led to the construction of a new worship space.

Due to the growth of the city there are no farms and the workers have gone to other places. Today the Mission serves as a parish a diversity of people, English, Spanish and Creole speaking, united as one family committed to over sixty ministries in the community. This growth has also enabled an array of services to the poor and most vulnerable of the community. San Isidro’s ministry extends beyond the Archdiocese of Miami through a television ministry which broadcasts live the Sunday Spanish Mass around the world. San Isidro is committed to going forth to proclaim to all creation the love and mercy of God.

La misión de San Isidro fue fundada en 1970, y recibió el nombre de Isidro Labrador, un trabajador agrícola de Madrid quien, junto a su esposa María de la Cabeza también canonizada fueron campesinos que dependían enormemente de la providencia divina. Eran muy generosos con el prójimo y estaban profundamente comprometidos con la Iglesia.

Originalmente, la misión servía a los trabajadores agrícolas migrantes de habla hispana. Antes de construir las actuales instalaciones de la iglesia, los feligreses celebraban la misa en los campos de trabajo en Pompano Beach, así como en varios hogares, bajo los árboles, y en una antigua escuela, antes de encontrar un hogar permanente en 1975. Los sacerdotes que servían en la misión elogiaban a los trabajadores migrantes por su respuesta y su fe entusiasta, gracias a las cuales pudieron construir un nuevo templo.

Debido al crecimiento de la ciudad, ya no hay fi ncas y los trabajadores se han marchado a otros lugares. En la actualidad, la misión sirve como parroquia para una diversidad de personas que hablan inglés, español y creole, unidas como una familia comprometida con más de 60 apostolados. Su crecimiento ha facilitado el servicio a los pobres y a los más vulnerables de la comunidad. Su apostolado se extiende más allá de la arquidiócesis de Miami, a través de su ministerio televisivo, que transmite en vivo su misa dominical en español alrededor del mundo. La parroquia San Isidro está comprometida con la proclamación del amor y la misericordia de Dios a toda la creación.

Misyon San Isidro te fonde nan ane 1970. Misyon an te pote non yon kiltivatè ki te soti Madrid, peyi Lespayn. Isidro ansanm ak madanm li, Santa María de la Cabeza te kanonize kòm Sen. Konsa peyizan zòn nan te konte anpil sou Lapwovidans Divinn. Yo te konn pataje sa yo genyen anpil ak lòt moun e yo te angaje yo nan sèvis Legliz la. Pou kòmanse, Misyon an te sèvi migran yo (moun k ap deplase souvan pou al chache travay lòt kote). Anvan konstriksyon Legliz ki la kounye a fi dèl yo te asiste Lanmès ki te konn selebre nan plizyè kalite kay, anba pye bwa epi nan yon ansyen lekòl nan Pompano Beach anvan yo te konstwi yon batiman pèmanan nan lane 1975. Pè ki te sèvi nan misyon an te felisite travayè kiltivatè yo pou antouzyas yo ak lafwa yo ki te pèmèt yo bati yon nouvo plas pou yo lapriyè.

Akòz vil la t ap grandi pat gen fèmye ankò nan “Pompano Beach” yo te deplase al lòt kote. Jodi a misyon an sèvi kòm yon pawas ki sèvi twa kalite pèp ki pale: Anglè, Espayòl ak Kreyòl. Yo ini pou yo fòme yon sèl manm fanmiy epi yo angaje yo nan apeprè 60 ministè nan kominote a. Pawasyen yo agrandi ministè yo pi lwen ke Achidyosèz la, sou Televizyon ki pase an direk chak Dimanch yon Mès an Espayòl nan tout peyi. San Isidro fè pwomès pou l ale an avan pwoklame a tout moun ki te kreye, renmen ak padon Bondye a.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply