Church

Church_531417225040_main

531417225040

Maps

History

When South Florida’s first “boom” had begun to reach its peak in 1924, Father Michael Mullaly arrived in Hollywood to start a new mission, Saint Anthony, for the growing Catholic population. He brought only a suitcase packed with his vestments, two candles, a wooden chalice, and a small silver statue of the then newly canonized saint, Therese of the Child Jesus, popularly called the Little Flower. Sundays, on an altar that consisted of a converted packing case, he placed the St. Therese statue and celebrated Mass for parishioners who sat on plank benches. The pioneering mission became known as Little Flower.

Minnesota native Father Louis Buechler, who served the fledgling mission for more than three years, became its first pastor. Its Masses in 1925 were celebrated at the Ritz and Diane theaters until construction of a small church in 1927. Parishioners replaced the small church with the present Pierce Street structure in 1941 and opened a school in 1942.

The parish faithful have implemented evangelization and reconciliation programs, pre-marital preparation, youth and senior citizen activities, and Emmaus retreats.

En 1924, cuando el primer auge en la población del Sur de la Florida comenzó a alcanzar su punto máximo, el Padre Michael Mullaly llegó a Hollywood con el fi n de iniciar una nueva misión para la creciente población católica: St. Anthony. Sólo llevaba una maleta con su vestimenta sacerdotal, dos velas, un cáliz de madera, y una pequeña imagen plateada de la santa recién canonizada, Teresa del Niño Jesús, conocida popularmente como “La Pequeña Flor”. Los domingos, colocaba la imagen de santa Teresa en un altar compuesto por un estuche prefabricado, y celebraba la misa para los feligreses, sentados en banquillos de tablas. La pionera misión fue conocida como Little Flower.

El Padre Louis Buechler, oriundo de Minnesota y quien sirvió en la nueva misión por más de tres años, se convirtió en su primer párroco. En 1925, sus misas eran celebradas en los teatros Ritz y Diane, hasta que se construyó una pequeña iglesia en 1927. En 1941, los feligreses sustituyeron la iglesia con la actual estructura que está ubicada en la calle Pierce, y abrieron una escuela en 1942.

Los fi eles han establecido programas de evangelización y reconciliación, de preparación matrimonial, actividades para los jóvenes y los ancianos, y retiros de Emaús.

Nan lane 1924, gwo premye kouch ogmantasyon popilasyon nan Florid te kòmanse ralanti lè Pè Michael Mullaly rive nan Hollywood ak objektif pou te kòmanse yon misyon, ki se “ST. Anthony,” pou desèvi popilasyon katolik nan zòn nan ki t ap grandi. Li te pote ak li sèlman vètman l, 2 chandèl, yon kalis anbwa, ak yon ti Stati annajan nouvo sent sa ki te fenk kanonize, se te Ste. Thérèse de l’Enfant Jésus, ke yo rele Petite Thérèse. Lèdimanch, se te sou yon vye malèt bwa kote te plase ti stati Ste Thérèse ki te transfòme an lotèl pou selebre lamès ansanm ak nouvo pawasyen yo ki te chita sou blòk ak moso planch pou ban. Se konsa yo te vin konnen misyon sou non Little Flower (Petite Thérèse).

Pè Louis Buechler, moun Minesota, ki te sèvi nan misyon pou plis pase twa lane, te tounen premye kire l. Mès yo, nan lane 1921 te konn selebre nan teyat Ritz and Diane jouktan konstriksyon yon ti legliz te rive bout nan lane 1927. Apre pawasyen te konsolide pou bati yon lòt legliz ki la konnyè a nan lane 1941. Epi yon lekòl te vin bati lane 1942.

Fidèl pawas la enplemante pwogram evamjelizasyon ak rekonsilyasyon, preparasyon maryaj, apostola pou jèn ak aktivite pou granmoun ansyen yo, epi retrèt Emmaus.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply