Church

Church_531417225603_main

531417225603

Maps

History

Three generations and more than eighty-five years have passed since Saint Anthony Catholic Church became the mother church of the Catholic faith in Broward County.

The seeds of the first Catholic presence in Fort Lauderdale were planted in 1913 and nurtured by the dedication of about sixty-five families. Saint Anthony Parish pioneered Catholic education in the area, opening its school in 1926 with sixty-four students in grades one through eleven. In 1932, the school became the first Catholic high school in Broward County with grades one through twelve.

In 1937, the first Catholic Woman’s Club was formed in South Florida. This group of women had two goals in the parish; they were to support the pastor in fundraising and aid in the spiritual growth of the parish members. Like Christ’s mustard seed, the Saint Anthony community has grown from a small band of pioneer South Florida families to a solid community of faith of approximately 1,300 families.

Both Saint Anthony Church and School today serve as enduring testaments to the faith and dedication of its faithful parish community.

Tres generaciones y más de 85 años han pasado desde que la iglesia católica de St. Anthony se convirtió en la iglesia madre de la fe católica en el condado de Broward.

Las semillas de la primera presencia católica en Fort Lauderdale fueron sembradas en 1913 y cultivadas con la dedicación de unas 65 familias. La parroquia de St. Anthony fue pionera de la educación católica en la zona, y en 1926 estableció una escuela del primero al undécimo grado con 64 estudiantes. En 1932 la escuela se convirtió en la primera escuela superior católica en el condado de Broward, con grados del primero al duodécimo.

El primer Club de Damas Católicas en el Sur de la Florida fue establecido en 1937, y tenía dos metas: apoyar al párroco en la recaudación de fondos, y ayudar en el crecimiento espiritual de los miembros de la parroquia. Al igual que la semilla de mostaza a la que Cristo hizo referencia, la comunidad de St. Anthony ha crecido de un pequeño y pionero grupo de familias del Sur de la Florida, a una sólida comunidad de fe de aproximadamente 1,300 familias. Tanto la iglesia de St. Anthony como su escuela permanecen como un duradero testimonio a la fe y la dedicación de su comunidad parroquial.

Premye semans prezans katolik nan zòn Fort Lauderdale lan te plante nan lane 1913 ak konviksyon 65 fanmiy ki te vle kiltive on idantite katolik. Nan lane 1921, batisman yon nouvo legliz te ofri yo yon refi j èspirityèl. Konsa pawas SentAntoine te yon pyonye nan zafè ledikasyon religyez nan zòn Broward lan, lè l te louvri yon lekòl nan lane 1926 ak 64 elèv nan klas premye ane jouk onzyèm ane. Na lane 1932, se te premye lekòl siperyè Katolik nan Broward la, ki te distenge pou kalite pwogram akademik ak atletik solid li te ofri.

Se la tou premye Club Katolik pou Medam yo nan Florid la te fòme nan lane 1937. Yo te genyen kòm objektif pou sipòte kire a nan ranmase fon epi ede manb pawas la nan kwasans èspirityèl yo. Tankouogrenn moutad nan levanji lan, kominote Sent Antoine lan, ki te kòmanse ak kèk fanmiy sèlman grandi pou tounen yon kominote lafwa solid ak 1,300 fanmiy konsa.

Pawas la ansanm ak tout lekòl la reprezante kalite temwanyaj lafwa ak angajman kominote legliz la ki toujou rete fi dèl.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply