Church

Church_1193024529245_main

1193024529245

Maps

Northeast Dade Deanery -

Founded in 1953

History

Saint Philip Neri developed in 1951 as an outreach mission of Saint Francis Xavier, in Opa Locka’s Bunche Park residential development. For the first few years, Mass was celebrated in a vacant store in the Bunche Park Shopping Center and in various homes. Mrs. Margaret Roberts’ home was the site of the first First Communion liturgy. Because no priest had been assigned to the mission, members gathered week to week, never sure if a priest would appear. Monsignor Rowan Rastatter served as the first priest assigned to the mission and in 1952, and Monsignor Joseph Devaney served as the first pastor. The present Spanish-style church with its distinctive bell tower was blessed and dedicated in 1953.

Parishioners formed the Men’s Club, the Women’s Guild, and a youth group. They regularly hold pie walks, card games, food sales, car washes, and an annual Calendar Tea to fund outreach, including the Saint Vincent de Paul Society. Religious education classes and evangelization activities foster spiritual growth. Parishioners established a daycare and a kindergarten, and parishioners volunteer for remarkable number of activities.

St. Philip Neri fue desarrollada en 1951 como una misión de Saint Francis Xavier, en el complejo residencial Bunche Park, de Opa Locka. Durante los primeros años, la misa era celebrada en el local de una tienda vacía en el Centro Comercial Bunche Park, así como en varios hogares. La primera liturgia de la Primera Comunión se celebró en el hogar de la Sra. Margaret Roberts. Aunque no se había asignado un sacerdote a la misión, los miembros se reunían semanalmente, sin la seguridad de que uno llegaría para celebrar la misa. Monseñor Rowan Rastatter fue el primer sacerdote asignado a la misión; en 1953 monseñor Joseph Devaney se convirtió en su primer párroco. La actual estructura española, con su inconfundible campanario, fue bendecida y dedicada en 1953.

Los feligreses establecieron el Club de Caballeros, la Cofradía de Damas, y un grupo juvenil. Con regularidad, realizaban actividades como venta de comida, lavados de automóviles, y juegos de cartas; anualmente realizaban otras con el propósito de recaudar fondos para los apostolados de servicio, como la Sociedad de San Vicente de Paúl. Las clases de educación religiosa y las actividades de evangelización promueven el crecimiento espiritual. Los feligreses establecieron un centro de cuidado diurno y un jardín de infantes, y ofrecen sus servicios voluntarios en una gran cantidad de actividades.

Nan ane 1951 “St. Philip Neri” te kòmanse kòm yon misyon ka p fè sèvis kominotè nan “St. Francis Xavier” ki lokalize nan “Opa Locka” sou yon laplas pou moun nan kominote a. Pandan premye ane yo Lanmès la te selebre nan yon boutik ki te nan sant komèsyal nan pak la ak nan diferan kay. Selebrasyon Premye Kominyon te toujou fèt lakay Madan Magareth Roberts. Pliske pat gen Pè nan misyon an, tout manm yo te reyini semèn apre semèn paske yo pa t konnen kilè yon Pè ap parèt pou selebre lamès la.Monseyè Rowan Rastatter te premye Pè ki te sèvi nan misyon an nan ane 1952. Epi Monseyè Joseph Devaney te premye kire a. Legliz sa a ki rete jiskounye a ak model Espanyòl la ansanm ak yon klòch ki byen wo epi distenge te beni e konsakre nan ane 1953.

Pawasyen yo te fòme yon asosiyasyon pou gason, youn pou fi , ak yon gwoup jènn. Yo òganize jwèt kat, yo vann manje, yo lave machin, ak yon lòt aktivite anyèl pou ranmase lajan pou sèvis kominotè, plis yo genyen sosyete “St. Vincent de Paul.” Edikasyon relijye ak evanjelizasyon ede yo grandi espirityèlman. Pawasyen yo ouvè yon gadry ak yon klas matènèl pou timoun yo epi yo fè volontè nan plizyè kalite aktivite nan kominote a.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply