Church

Church_531417225850_main

531417225850

Maps

Church (Closed)

Founded Oct. 31, 1964.

Merged with Our Lady Queen of Martyrs, Fort Lauderdale, Oct. 1, 2009.

Request for sacramental records should be made to Our Lady Queen of Martyrs.

Click here for more information about Our Lady Queen of Martyrs.

History

Saint George, a vibrant parish currently led by a social worker trained priest, Father Robert Tywoniak, was founded from parts of Saint Anthony as a response to segregation during the early 1960s. Two parishioners Mrs. June Chishisom and Miss Phillips were instrumental in its formation, their example setting the tone for social activism community justice that continues to defi ne the parish; during the civil rights movement, this parish established an integrated park that to this day is called “Church Park” and which pioneered diversity.

For the past few years, this stewardship parish has adopted single family, helping them achieve self-suffi ciency. In turn, the family can help the parish help the next family, thus changing the circumstances of those they aid in profound and permanent ways.

Predominately black, but multiethnic with Hispanics, Nigerians, West Indians, African-Americans, Filipinos, among others, parishioners enact their faith by actively organizing the community to gather as one group to voice their concerns on Medicare and other issues. Religious education classes, Bible study and prayer groups nurture children and adults. Volunteers serve the sick, homebound, and homeless.

St. George es una vibrante parroquia que en la actualidad es dirigida por el Padre Robert Tywoniak, quien se desempeñó como trabajador social. La iglesia fue fundada a principios de la década de 1960 como parte de St. Anthony, y en respuesta a la segregación. Dos feligreses, la Sra. June Chisholm y la señorita Phillips, fueron clave en su formación, y dieron el ejemplo para la justicia y el activismo social que distingue a la parroquia. Durante la lucha por los derechos civiles, St. George estableció un parque integrado que aún se conoce como “Church Park” (el Parque de la Iglesia), pionero de la diversidad.

Hace unos años, la parroquia desarrolló un programa a través del cual adopta una familia a la que ayuda hasta que pueda valerse por sí misma. Por su parte, dicha familia ayuda a la próxima familia adoptada. De esa manera, transforma permanentemente las vidas de las personas a quienes ayuda.

La parroquia es de mayoría afroamericana pero se considera multiétnica, dado que su feligresía está integrada por hispanos, nigerianos, caribeños, y fi lipinos, entre otros. Los feligreses practican su fe al organizar a la comunidad para expresar su inquietud sobre diversos temas, como por ejemplo, el Medicare. Las clases de educación religiosa, el estudio bíblico y los grupos de oración ofrecen formación para niños y adultos. Los voluntarios sirven a los enfermos y a los desamparados.

Sen Jòj, yon pawas vanyan ki gen alatèt li yon pè ki se yon travayè sosyal tou, pè Robert Tywoniak, te bati ak rès materyo Sen Antwàn (Antoine) kòm repons a diskriminasyon ki te genyen nan komansman lane 1960. 2 Pawasyen ladan yo, Madanm June Chishisom ak Miss Phillips te jwe yon wòl enpòtan lè pawas la tap kreye, yo te sèvi model pou aktivis sosyal, jistis kominotè ki kontinye jiskaprezan nan pawas la; Pandan mouvman dwa moun yo, pawas la te kreye yon plas piblik e, jiska jounen jodia yo rele l “Church Park” (Plas Legliz) ki se premye kote tout kalite kilti te konn rankontre. Pandan dènye lane ki sot pase yo, pawas akeyan sa a te adopte fanmiy pou ede yo viv de yo menm. An retou, fanmi sa yo ede lòt fanmi, kidonk yo te pote gwo chanjman nan sikonstans moun sa yo te konn ede yo pou toutan.

Ak yon kominote ki te gen plis moun nwa, ak anpil panyòl ki soti diferan kote, Nijeryen, Antiyè, Afriken-Meriken, Filipino eltriye, pawasyen yo montre lafwa yo nan òganize leman nan kominote a pou fè tout moun yon sèl pou yo ka fè pase doleyans yo sou Medicare ak lòt pwoblèm yo genyen. Klas katechis, etid biblik ak gwoup priyè ede timoun kou granmoun. Volontè yo sèvi moun ki malad yo, moun ki rete lakay ki paka soti ak moun ki pa gen kay pou yo rete.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply