Church

Church_531417225275_main

Maps

Church (Closed)

Founded July 3, 1996.

Merged with St. Vincent, Margate.

Request for sacramental records should be made to St. Vincent.

Click here for more information about St. Vincent, Margate.

History

Established in 1996, Our Lady Aparecida Brazilian Mission serves Portuguese speaking immigrants, particularly Brazilians who have settled in five communities surrounding Hollywood. The mission celebrates eight weekend Masses, four in Pompano Beach, where the largest Brazilian American community lives, gathering at established churches and in a former Knights of Columbus hall for the liturgy and for other activities. A young community, families with children attend weekend Mass; many new people come weekly, joining approximately 1,500 gathered for Mass. Two Scalabrinian priests, Father Horecio Carlos Anklan and Father Tiziano Paolazzi, serve the growing mission. Father Anklan is spiritual director.

The mission operates an information center for immigrants. In addition to social services outreach, volunteers help immigrants find jobs and housing. They locate Englishlanguage class and help immigrants to assimilate into Florida life. At the five sites, mission members have formed religious education classes for adults and children and plan youth activities for children in pre school to high school. Neighborhood prayer, Bible study, and rosary groups also welcome immigrants, fostering community in the traditional Brazilian style of smaller groups, rather than larger ones.

Establecida en 1996, la misión brasileña Our Lady Aparecida sirve a los inmigrantes de habla portuguesa, particularmente a los brasileños que se han establecido en cinco comunidades alrededor de Hollywood. La misión celebra ocho misas los fi nes de semana; cuatro se celebran en Pompano Beach, donde reside la mayor comunidad brasilero-americana, y que se reúne para la liturgia y otras actividades en algunas iglesias y en un antiguo salón de los Caballeros de Colón. La joven comunidad está integrada por familias con niños, y muchos invitados llegan cada semana para unirse a los 1,500 que se reúnen para la celebración eucarística. Dos sacerdotes escalabrinianos sirven a la creciente misión: el Padre Tiziano Paolazzi y el Padre Horacio Carlos Anklan quien es, además, su director espiritual.

La misión cuenta con un centro de información para inmigrantes. Además de los servicios sociales, hay voluntarios que ayudan a los inmigrantes a encontrar trabajo, vivienda y clases de inglés para que puedan acostumbrarse a la vida en la Florida. En las cinco localidades, los miembros de la misión han establecido clases de educación religiosa para niños y adultos, y planifi can actividades para los niños de edad preescolar hasta la escuela superior. Los grupos de oración comunitaria, de estudio bíblico y del rezo del rosario también acogen a los inmigrantes, con lo que fomentan la tradicional comunidad brasileña de grupos pequeños en vez de grandes.

Etabli nan lane 1996, pawas Our Lady Aparecida ki se yon misyon Brezilyen k ap desèvi popilasyon imigran brezilyen pa bòt isit, espesyalman sila yo ki fè pati 5 kominote bò zòn Hollywood yo. Misyon an selebre 5 mès chak fen d semèn, 4 mès nan Ponpano Beach kote pi gwo kominote Brezilyèn an ap viv. Yo rasanble nan lòt pawas ki deja etabli epitou nan lokal Knights of Columbus tou pou selebre litiji lamès ak lòt aktivite kominotè. Kòm yon kominote jèn, fanmiy yo vin asiste lamès ansanm ak pitit yo. Gen moun nouvo kap vini chak semèn pou ajoute a 1,500 fi dèl ki deja ap patisipe nan lamès yo. Se de pè Scalabrinen, Pè Hoerecio Carlos Anklan ak Pè Tiziano Paolazzi, k ap sèvi misyon an konnyè, epi Pè Anklan sèvi kòm direktè espirityèl.

Misyon an opere tou yon sant enfòmasyon pou imigran yo. Plis toujou, akote sèvis sosyal ak lòt apostola, genyen volontye ki ede imigran yo jwen travay ak kay pou yo rete. Sant lan ofri klas anglè pou ede imigran yo byen asimile tèt yo nan kilti pa bò isit. Nan toulesink lokal yo fi dèl yo mete sou pye pwogram edikasyon religyèz pou timoun tankou granmoun. Gen lapriyè katye, etid biblik, gwoup wozè ki òganize pou imigran yo tou pou kap fasilite lavi kominotè nanfòm tradisyonèl mouvman Ti Legliz, plis pase gwo gwoupman.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply