Church

Church_531417225073_main

531417225073

Maps

Church (Closed)

Founded July 1, 1985.

Merged with St. Vincent, Margate, Oct. 1, 2009.

Request for sacramental records should be made to St. Vincent.

Click here for more information about St. Vincent.

History

The first Mass at Saint Luke, founded in 1985, was celebrated in a converted store front. Almost immediately, parishioners established a Ladies Club, a Men’s Club and a Saint Vincent de Paul Society. The Men’s Club organized social events and raised funds to furnish and outfit an outstanding kitchen in a new parish center, completed in 1991. In 1986, the fast-growing parish established a music ministry, religious education programs, Bible study groups, and held a goal planning day during which more than 150 worshipers gathered to express their views and concerns. At this session, they brainstormed many of the parish’s present day traditions and ministries. That same year 1986 five children received Holy Communion and the first Holiday Arts and Crafts Bazaar took place along with its first Jesse Tree, erected to collect gifts for the area’s less fortunate children, activities that have grown over the years.

They expanded ministries in 1991 to include a Family Focus Group for young families, a celebration of Saint Luke’s Day, Evenings of Reflection, a May Crowning and Procession, among other activities.

La primera misa en St. Luke, establecida en 1985, fue celebrada en el local de una antigua tienda. Casi de inmediato, los feligreses establecieron un Club de Damas, un Club de Caballeros, y la Sociedad de San Vicente de Paúl. El Club de Caballeros organizó actividades sociales y recaudó fondos para adquirir enseres para la cocina del nuevo centro parroquial, fi nalizado en 1991. En 1986, esta parroquia de rápido crecimiento estableció un ministerio de música, programas de educación religiosa, grupos de estudio bíblico, y organizó un día para establecer metas, al cual asistieron más de 150 feligreses con el fi n de compartir sus puntos de vista y sus inquietudes. Durante dicha sesión, presentaron ideas para muchas de las tradiciones y los ministerios actuales. Ese mismo año (1986) cinco niños recibieron la Primera Comunión y se realizó el primer Bazar Navideño de Artes y Manualidades, así como el primer Árbol de Jesé, con el fi n de ayudar a los niños menos afortunados. Estas actividades han crecido a través de los años.

En 1991 ampliaron sus apostolados para incluir el grupo Family Focus, para las familias jóvenes; la celebración del día de San Lucas; las noches de refl exión; y la coronación y procesión de mayo, entre otras actividades.

Premye lamès nan St. Luke, ki tefonde an 1985, te fèt nan yon magazin yo te rebati. Tou swit apre pawasyen te vin fòme yon gwoup fanm, yon gwoup gason ak yon Sosyete Sen Vincent de Paul. Gwoup mesye yo te konn òganize kèk fèt pou ranmase lajan pou achte ekipman pou yon kokenn kwizin yon tap fè nan yon sant pawas la. Sant lan te fi n bati an 1991. An 1986 pawas la ki tap grandi anpil te kòmanse yon ministè mizik, pwogram èdikasyon relijye, gwoup etid biblik e yo te konn òganize yon jounen planifi kasyon kote pi plis pase 150 fi dèl te konn rasanble pou yo esprime lide yo ak enkyetid yo. Nan jounen sa-a yo te konn brase lide, anpil nan tradisyon ak ministè ki egziste nan pawas la jodia se fwi pataj sa-a. Nan menm ane sa-a-1986- senk timoun resevwa La kominyon e yo te reyalize premye Holiday Arts and Crafts Bazaar yo te monte premye Jesse Tree pou ranmase kado pou ti moun nan zòn nan ki pa gen moyen, menm aktivite sa yo kontinye fèt pi plis toujou chak ane.

An 1991 yo vin mete pi plis ministè toujou pami yo yon Gwoup La Fanmiy pou moun ki fèk kòmanse foye yo, yon selebrasyon fèt Sen Lik, yon sware refl eksyon, yon selebrasyon kouwònman Mari ak tout posesyon, ak kèk lòt aktivite ankò.

Powered by Parish Mate | E-system

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply