Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

Siklon Irma: Resous pou soulajman

MIAMI |†Si ou bezwen asistans ijans imedyat akÚz de SiklÚn Irma, Tanpri rele biwo Katolik Charite AchidyosŤz de Miami ki sitiye nan zÚn kote ou abite.

Nou kapab ede ou jwenn kat manje, asistans pou peye lwaye, kay ou, oswa pou peye bil itilite.

  • Miami-Dade: 305-619-3665
  • Broward: 954-616-7218
  • Monroe: 305-619-2646

Photographer:


Warning: mssql_query(): message: Error converting data type varchar to numeric. (severity 16) in D:\Hosting\5661526\html\2013_ADOM\presentation_other_articles.php on line 102 Warning: mssql_query(): Query failed in D:\Hosting\5661526\html\2013_ADOM\presentation_other_articles.php on line 102