Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

St. Maurice at Resurrection Church

History

Saint Maurice of The Stable, established in 1970, literally met in a stable after Father David Russell dug the first sod. Previously, the property belonged to Smith Stables, and the first parishioners worked on the building’s conversion by removing debris and animal dung, collective labor that bonded the congregation.

Raised high above the one-way entrance, a rustic gateway, is a large Celtic cross. Colorful flowers, shrubs and majestic royal palms lead to the parish’s Shrine of the Holy Family. Stained glass windows frame the front doors and depict images of the four elements: fi re, wind, earth and water. Inside, the sound of water falling over rocks draws the vision toward a seven-sided pool that signifies the flow of death and life. Five baptistery windows rise up out of the swirling water.

The parish motto is, “We are a family joined together sacramentally in Jesus Christ, sharing our skills and abilities across the world to nourish all human hungers. We continually renew our energies around the Table of the Lord and grow to be more effective ministers in the name of Jesus.”

St. Maurice of The Stable, establecida en 1970 se reunía literalmente en un establo, después de que el Padre David Russell colocara el primer pedazo de césped para establecer la parroquia. La propiedad había pertenecido a Smith Stables, y los primeros feligreses se encargaron de limpiar los escombros y el estiércol de los animales para renovar la estructura, faena que unió a la comunidad.

Sobre la rústica entrada principal se encuentra una gran cruz celta. Coloridas fl ores, arbustos y majestuosas palmas reales marcan el camino hacia la ermita de la Sagrada Familia. Las puertas están enmarcadas en vitrales, con imágenes de los cuatro elementos: fuego, viento, tierra y agua. Dentro de la iglesia, el sonido del agua que cae sobre unas rocas, atrae la vista hacia un estanque de siete lados, que simbolizan la fl uidez de la vida y de la muerte. Tras el baptisterio, cinco ventanas parecen levantarse desde el remolino del agua.

El lema de la parroquia es, “Somos una familia unida sacramentalmente en Jesucristo, que comparte sus destrezas y habilidades a través del mundo para alimentar todas las hambrunas humanas. Renovamos nuestras energías continuamente alrededor de la Mesa del Señor, y crecemos para ser ministros más efi cientes en el nombre de Jesús”.

St. Maurice of the Stable te tabli an 1970, tout bon vre rankontre nan yon kay kote yo bay bèt manje apre Pè David Russel te fouye premye twou an. Avan sa, tè-a se pou Smith Stables e premye manb yo te travay pou rekonstwi batiman etan yo tap wete debri ak fi mye bèt yo. Konbit saa te fè moun yo vin pi byen yonn ak lòt.

Sou tèt antre sans inik la ki se yon potay genyen yon gwo kwa Sèltik. Sou tout chimen pou antre a jis rive nan jaden lapriyè ki konsakre bay Sent Fanmiy gen Flè tout kolè ak pye palmis byen wo.

Tout sou kote pòt antre-a genyen vit ak desen sou yo. Desen yo reprezante kat eleman: dife, van, tè ak dlo. Andedan-an son dlo-a kap tonbe sou yon wòch fè moun vire gade pou yo wè yon basen ki reprezante mouvman lanmò ak lavi-a. Arebò dlo a gen senk basen pou plonje moun kap batize nan dlo batèm.

Manb pawas la mete kwayans yon nan ti pawòl sila-a: “Nou se yon fanmiy sakreman yo rasanble nan Jezi Kri. Nou pataje metye nou ak talan nou tout kote sou latè pou soulaje divès kalite fòm grangou yon kretyen vivan kapab genyen. Nou renouvle fòs nou san rete bò tab Granmèt la e nou grandi vin tounen pi bon sèvitè toujou nan fè travay Granmèt la nan non Jezi.

Church Directory